НРД 2020

Национален рамков договор за медицинските дейности за 2020

НЗОК ПРЕДЛАГА СУМИТЕ ЗА РАБОТА В НЕБЛАГОПРИЯТНИ УСЛОВИЯ ДА СЕ...

БЛС С КОНТРАПРЕДЛОЖЕНИЕ – ДА НЕ СЕ НАМАЛЯВА ПОДПОМАГАНЕТО ОТ 85% НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, КАТО СЕ ПОСТАВИ МИНИМАЛЕН ПРАГ ОТ 50 НА СТО НА ЗАРАБОТКАТА

още
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)