УСТАВ НА БЛС (Приет на 32 Събор, изм. и доп. на 44, 47, 52, 55, 56, 57,63 и 70 Събор на БЛС)

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)