НОВА ПОКАНА НА БЛС ЗА СТРОЕЖ НА ДОМА НА ЛЕКАРЯ

ОБЯВА И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ЗА ИЗБОР НА ИНВЕСТИТОР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА НА БЛС – ГР.СОФИЯ

Български лекарски съюз, с БУЛСТАД:121855943, със седалище и адрес на управление:1431,гр.София, бул.“Акад. Иван Гешов“№15, отправя настоящата покана към потенциални инвеститори за изграждане и експлоатация по одобрен проект на сграда на БЛС срещу възмездно право на строеж. Правото на строеж се учредява от датата на сключване на договора, по изрично индивидуализиране на точната площ и обекти от УС на БЛС.

В съответствие с Разрешение за строеж № 155 от 18.03.2008г. на СО, ДАГ и одобрен на 07.03.2008 г. арх. проект от СО, ДАГ, върху урегулиран поземлен имот - III - за Български лекарски съюз – администрация и хотел, с площ от 1 760 кв.м., от кв. 387, по ИГОР на плана на гр.София, бул. „България“ – 1-ва част, местност „Медицинска академия“ е разрешено построяването на ОБЩЕСТВЕНА СГРАДА на осем етажа и два етажа офиси, ресторант, кафе, банков клон и подземен етаж, със застроена площ от 815,86 кв.м. и разгъната застроена площ от 6 155,58 кв.м. Имотът има следните характеристики:
1. Площ на УПИ от 1 760 кв.м.;
2. Лице около 40 м. към ул. „Св. Георги Софийски“;
3. Максимална плътност на застрояване 46,3%;
4. Бъдещо застрояване (съгладно одобрен проект) – застроена площ 815,86 кв.м., разгъната застроена площ (РЗП) – надземно 6 167 кв.м. и подземно – в съответствие с идейния проект.
Поканата е валидна до 25.03.2014г., като намеренията за участие се изпращат най-късно до 17.00 часа на посочената дата , на адрес: гр. София, бул.“Акад Иван Гешов“ №15, ет. 2, каб. 33. Изборът на инвеститор ще бъде осъществен на 26.03.2014г. от 11.30 ч. в седалището на БЛС, след събеседване с желаещите и оценка на предложенията им по следните показатели: 1. Срок на изпълнение (СИ) – с относителна тежест – 35 % ( тридесет и пет процента). 2. Качество на изпълнение (КИ) – по БДС. 3. Размер на обезщетение (РО) – с относителна тежест – 65% (шестдесет и пет процента), като минималното обезщетение е не по-малко от 30 % от надземното строителство или не по-малко от 1850кв.м. с общи части от надземното строителство и минимум 30 % с общите части от подземното строителство, от коите не по- малко от 15 паркоместа. Обезщетението за собственика на земята е по изрично индивидуализиране на точната площ и обекти от УС на БЛС. Имотът на БЛС не подлежи на ипотека за финансово обезпечаване. Максимален срок за изграждане на сградата от Изпълнителя е 2.5 години от даване на строителна линия.
Допълнителни изисквания към участниците:
1.Да има опит в изграждане на подобни обекти - CV , доказателства.
2.Да представи препоръки за изпълнени подобни обекти.
3.Да представи Декларация за липса на задължения.
4.Да представи Декларация за липса на съставени Държавни актове (санкции) за допуснати нарушения в строителството.
5.Да представи доказателство за наличие на собствени активи.
Забележка:
1.Предложенията се разглеждат за класиране след изпълнение на Допълнителните изисквания от страна на участника.
2.Придобиване на собственост, като обезщетение за БЛС може да се регламентира и върху нов Идеен проект, изработен за сметка на Изпълнителя до разрешение за строеж, който включва:
-Самостоятелен вход и самостоятелен асансьор.
-Офисни площи за БЛС с кабинети, със санитарна стая и тоалетна на етаж, фоайе, охрана, портиер и рецепция.
-Конферентни зали, изцяло оборудвани по предназначение, с възможност за обединяване и вместимост на 220 лица, с кабини за симултанен превод, стационарни места с индивидуално аудио, видео стена.
-Апартаменти и стаи за гости с баня и WC (без обзавеждане).
3.Изпълнителят придобива право на собственост върху изградените площи, извън тези за БЛС, като не придобива идеална част от правото на собственост върху урегулирания поземлен имот.

SatHealth
CME Academy
Medicalnews
E-Continuous Medical Education for Physicians
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists