БЛС ПРЕДЛАГА ДА ОТПАДНЕ ЗАКОНОВОТО ПРАВО НА НЗОК ЗА ЕДНОСТРАННИ РЕШЕНИЯ ПО НРД

БЛС ПРЕДЛАГА ДА ОТПАДНЕ ЗАКОНОВОТО ПРАВО НА НЗОК ЗА ЕДНОСТРАННИ РЕШЕНИЯ ПО НРД

Днес, 15.09.09 БЛС внесе предложения за изменение на Закона за здравното осигуряване в частта, касаеща Национален рамков договор. Целта на промените е да се възстанови договорното начало, което беше обезсмислено с въвеждането на текстове в ЗЗО, даващи право на НЗОК едностранно да определя видовете, цените и обемите на медицинската помощ, условията и реда за сключване на договорите с лекарите, както и условията за предписване и получаване на лекарства.
Съгласно действащата правна уредба, НРД се сключва не по-късно от деня на внасяне на проекта за бюджет на НЗОК в Народното събрание. На практика, това означава, че в сила влиза НРД, което има неясни финансови параметри, и то още преди да бъде гласуван самият бюджет на касата.
Поради поредицата от законови противоречия, касаещи НРД, БЛС предлага създаване на нов текст в чл.55 от ЗЗО, който казва, че в случай на не постигане на съгласие по договарянето на рамковия договор в съответния срок, или при несвоевременно приемане на закона на бюджета на НЗОК, от 1 януари следващата година продължава да действа договорът от предходната година. Цените на медицинските дейности се индексират с официалния инфлационен индекс и се обнародват в Държавен вестник. В своето предложение БЛС предлага този договор да действа до подписването на нов договор.
Предложението на БЛС е внесено до председателя на комисията по здравеопазване към НС д-р Лъчезар Иванов и до министъра на здравеопазването д-р Божидар Нанев.

С предложението можете да се запознаете тук

ДО:
Д-р Лъчезар Иванов-
Председател на Комисията
по здравеопазване към
41-то Народно събрание

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УС на БЛС предлага на Вашето внимание следните предложения за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване/ЗЗО/ в частта Национален рамков договор:
1. Отпадане на чл.53, ал.2 от ЗЗО, регламентиращ сроковете за сключване на Националния рамков договор/НРД/;
2. Отпадане на чл.55, ал.3 от ЗЗО, регламентиращ правото на УС на НЗОК, при несключване на НРД в определените срокове, едностранно да определи условията по чл. 55, ал.2, т. 1, 2, 4, 6 и 7,съставляващи изключително съществената част от съдържанието на НРД;
3. Отпадане на чл. 55, ал.4 от ЗЗО.
4. Създаване на нова ал.3 на чл. 55 от ЗЗО със следното съдържание:

„В случай, че не се постигне съгласие при договарянето на НРД в срока по ал. 1 или при несвоевременно приемане на закона за бюджет на НЗОК, от 1 януари следващата година продължава да действа договорът от предходната година. В този случай цените по ал. 2, т. 4 се индексират с официалния инфлационен индекс за предходната година, след което се обнародват в "Държавен вестник". Договорът продължава да действа до подписването на нов договор.”

Мотивите ни за тези предложения са следните:
С предложените от нас изменения и допълнения на ЗЗО се възстановява действащата до 2007г. правна регламентация за реда и сроковете за сключване на НРД.
НРД по своята правна и фактическа природа съставлява юридически акт, отразяващ постигнатото съгласие между представителите на осигурените лица /НЗОК/ и представителите на съсловните организации /БЛС и БЗС/ относно вида, обема и качеството на предоставяната по реда на задължителното здравно осигуряване медицинската помощ. По този начин се постига представителство на всички страни, участващи в процеса на предоставяне и ползване на медицински услуги. НРД, в качеството си на договор, гарантира изпълнението на договорните параметри и е израз на прекият ангажимент на страните за изпълнение на законовите изисквания за качество и достъп на ЗЗОЛ до медицинска помощ. По този начин, без пряко администриране на здравеопазването, се постига равнопоставеност на страните и високо качество на медицинската помощ.
Действащата към настоящият момент правна уредба дава правото на УС на НЗОК, при несключване на НРД в определените в ЗЗО срокове, при неясни финансови параметри, едностранно да определи съществена част от договора. Това води до нарушаване на здравноосигурителния модел. Действието на посочените за отпадане текстове, обезмислят изцяло договорното начало, защото дават правото на УС на НЗОК, отказвайки договарянето, едностранно да определи условията по чл. 55, ал.2, т. 1, 2, 4, 6 и 7 от ЗЗО. Така съсловните организации биват лишени от гарантираното им от същия закон право и задължение да участват в изготвянето и подписването на НРД и да поемат ангажимент за изпълнението на договорените медицински дейности.
Съгласно действащата към момента правна уредба /чл.53, ал.2 от ЗЗО/, Националният рамков договор се сключва не по-късно от деня на внасянето за разглеждане в Народното събрание на Проекта на закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за съответната година. Това означава, че цените и обемите на медицинската помощ следва да се договорени и НРД да е подписан, при неясни финансови параметри, преди да има гласуван бюджет на Националната здравноосигурителна каса за съответната година. При промяна на финансовите параметри при гласуването на Проектозакона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса в Народно събрание, следва вече подписаният по законовият ред НРД да бъде променян, за което не е предвиден правен ред съгласно действащият ЗЗО. Редът за изменение и допълнение на НРД е изрично законово регламентиран в чл. 55, ал.5 от ЗЗО и не предвижда възможност за изменение в горепосочения случай. По този начин се обезмисля договорното начало, нарушава се здравноосигурителният модел, и се нарушава въведеният с ЗЗО основен принцип и ред за изготвянето и подписването на НРД.
Предлаганите от нас изменения и допълнения на ЗЗО гарантират високото качество на медицинските услуги чрез възстановяване участието на съсловните организации в договорното начало.
Един от основните приоритети на УС на БЛС е стриктното спазване на нормативната уредба и повишаване качеството на медицинските дейности чрез вменения по закон на съсловната организация вътрешносъсловен контрол отн. спазването на правилата за добра медицинска практика и на медицинските стандарти. Законът за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина е закон, с който се създават корпорации на публичното право със задължително членство Тези корпорации разполагат с публичноправни функции за организиране, контрол и дисциплинарна власт спрямо лекари и лекари по дентална медицина. Чрез тях държавата изпълнява задължението си по чл. 52, ал. 3 от Конституцията да закриля здравето на гражданите и да им осигури качествено и добросъвестно медицинско обслужване. Като поверява на самите лекари и стоматолози, чрез управлявани от тях корпорации, да ръководят двете професии, ЗСОЛЛДМ постига най-целесъобразния способ за контрол върху качеството на медицинските услуги, спазването на Правилата за добра медицинска практика, както и за надлежно управление на професията.
Изключването на съсловните организации от процеса на изготвянето и подписването на НРД противоречи на основни принципи и ги лишава от вменените им по закон функции.
В заключение, с цел стриктното спазване на Конституцията на Република България и действащата нормативна уредба, както и гарантиране защитата здравето на пациента, високото качество на медицинските услуги, равният и своевременен достъп на пациента до медицинска помощ, УС на БЛС категорично настоява за връщането на договорното начало в ЗЗО чрез приемане на посочените по-горе изменения и допълнения.

С УВАЖЕНИЕ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС

д-р Ц.райчинов
SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists