Договор за ПМО

Новите изисквания при сключване на договор за ПМО са:

1. Изпълнителят представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в срок не по-малко от 20 (двадесет) работни дни преди датата на провеждане на съответното мероприятие, заявление по образец с приложени към него учебна програма с информация за отделните модули, списък на преподавателите с приложена автобиография на лекторите, екземпляр от официалната покана или от официалното обявление на своята интернет страница (в случай на липса на официална покана) за съответната форма на продължаващо медицинско обучение, отговарящи на условията по чл. 3, ал. 1, т. 1 от настоящия Договор;

2. Изпълнителят следва да представи екземпляр от официалната покана или от официалното обявление на своята интернет страница (в случай на липса на официална покана) за съответната форма на продължаващо медицинско обучение;

3. Изпълнителят изпраща изготвените таблици по т. 3 от договора в срок до 10 (десет) работни дни, считано от провеждане на съответната форма на продължаващо медицинско обучение, за нанасяне на данните в регистъра на БЛС;

4. Изпълнителят превежда в срок до 10 (десет) работни дни, считано от деня, следващ последния ден на провеждане на съответната форма на продължаващо медицинско обучение (в случай на продължителност на съответната форма на продължаващо медицинско обучение 2 (два) или повече дни), дължимата сума в размер в размер на 5 (пет) лева за всеки участник в обучението, независимо дали е определена такса за участие и/или участникът е освободен от такса за участие.

Продължителната квалификация на лекарите в системата за следдипломно обучение

Продължителната квалификация на лекарите разширява, поддържа и актуализира знанията, придобити по време на следването и специализацията.

Лекарите се квалифицират по собствено желание и доказват квалификацията си с удостоверение/я/ издадено от Български лекарски съюз.

Съществуват различни форми на продължителна квалификация: курс, индивидуално обучение, семинар, конференция, конгрес, презентация, симпозиум, дистанционно обучение, седяща визитация, абонамент за специализирани медицински издания /книги, списания/. При избора на отделните форми на обучение трябва да се има предвид специфичността на всяка специалност и интердисциплинарните теми.

Признаване на продължителната квалификация от БЛС.

Съгласно чл. 182 от Закона за здравето, БЛС организира провеждането на продължителната квалификация, чрез договори сключени с ВМУ, ВМА, СНМД, научни организации, асоциации, фармацевтични фирми и др. В договорите са посочени реда и условията за провеждане на формата на продължителна квалификация, както и финансовите взаимоотношения.

Проведени форми на продължителна квалификация, при несключен договор с БЛС, няма да се кредитират

НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ЗА ПМО МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК
Code Health TV
SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists