ФАКТИТЕ ЗА ДОМА НА ЛЕКАРЯ СА ВЕЧЕ ПРОЗРАЧНИ

ФАКТИТЕ ЗА  ДОМА НА ЛЕКАРЯ СА ВЕЧЕ ПРОЗРАЧНИ

ФАКТИТЕ ЗА ДОМА НА ЛЕКАРЯ СА ВЕЧЕ ПРОЗРАЧНИКРЕДИТЪТ ОТ 420 ХИЛ.ЛВ. Е ОБЕЗПЕЧЕН ТРОЙНО След няколкомесечна проверка на документацията и счетоводната фактология, свързана с финансовата ангажираност на БЛС към строителството на Дома на лекаря, на НС беше представен за първи път прозрачен отчет – кога, как , от кого и с какво обезпечение е взет кредитът от 420 хил.лв. Стана ясно, че Корпоративна търговска банка е откупила дълга на БЛС към Токуда банк чрез рефинансиране на кредита, като срещу сумата от 420 хил.лв. е предложено тройно обезпечение :- ипотека на земята от 1760 кв.м - ипотека върху правото на строеж- особен залог върху банковите сметки на БЛС / разплащателни, депозитни и т.н./Ипотекирането е извършено без да има изготвена актуална оценка за реалната стойност на земята от лицензиран оценител. Бяха представени становищата на адвоката на БЛС Иван Сотиров и на главния счетоводител Светла Стефанова, с които можете да се запознаете в пълен текст по – долу. Във връзка с търсене на по-изгодни за БЛС условия и с оглед краткото време за реакция,/ предвид изтичащия срок на разрешителното за строеж/ по предложение на д-р Здравко Димитров,председател на РЛК Бургас, Националният съвет взе следните решения:- Да се потърси по – изгодно предложение за рефинансиране на кредита от Корпоративна търговска банка- Да се извърши актуална оценка за стойността на земята от лицензиран оценител- Да се извърши ревизия на платените дейности на фирмата – изпълнител на проектите - Да се открие процедура за търсене на стратегически инвеститор за стоежа на ДомаСТАНОВИЩА:ДОКЛАДНА ЗАПИСКАОтносно: сграда на Българския лекарски съюз Във връзка със статуса на Обществена сграда на 8 етажа, два етажа офиси и ресторант, кафе, банков клон и подземен гараж на Българския лекарски съюз Ви информирам следното: 1. с ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ, СКЛЮЧЕН ПО РЕДА НА ЗДС И ППЗДС на 04.04. 2006г. БЛС е получил правото на собственост върху недвижим имот с площ от 1 760 кв.м., находящ се в гр. София, р-н „Триадица”, УПИ ІІІ, бул. „България” - І част, местност „Медицинска академия” - „за Български лекарски съюз – администрация и хотел „ 2. с ДОГОВОР ЗА БАНКОВ КРЕДИТ от 07.05.2009г. между ”Корпоративна търговска банка” АД и БЛС е отпуснат кредит на БЛС в размер на 420 хил. лв., с период на погасяване от 15.05.2010г. до 15.04.2014г. и вноска от 8 750 лв. Сумата по кредита е усвоена и консумирана изцяло от БЛС. Средствата са използвани за погасяване на задължения на БЛС и особено на създадената фирма БЪЛГАРСКИ ЛЕКАР ЕООД със 100 % капитал на БЛС. ( Приложение – Справка ) За получаване на кредита от 420 хил.лв. предишното ръководство на БЛС е представило 3 (три) обезпечения на Банката:– Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 35, том ІІ, рег.№ 5569, дело № 204 от 2009г. върху правото на строеж на Обществена сграда на 8 етажа и два етажа офиси и ресторант, кафе, банков клон и подземен гараж на БЛС.– Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 182, том І, рег. № 4269, дело № 154 от 08.05.2009г. върху правото на собственост върху недвижим имот с площ от 1 760 кв.м., находящ се в гр. София, р-н „Триадица”, УПИ ІІІ, бул. „България” - І част, местност Медицинска академия - „за Български лекарски съюз – администрация и хотел „.– Особен залог върху банкови сметки – разплащателни, депозитни и др., учреден по Закона за особените залози на всички настоящи и бъдещи вземания на БЛС от Банката. Считам това тройно осигуряване на кредита от 420 хил. лв. за крайно неуместно и затормозяващо действията на Управителния съвет на БЛС като инвеститор по изграждането на Дома на българския медик. Създадената ситуация с обезпеченията (особено двете ипотеки) е пречка и за осъществяване на публично-частно партньорство при изграждане на сградата. С оглед на горното предлагам на УС на БЛС да вземе следните решения: 1. рефинасиране на кредита от друга банка с цел освобождаване на имота поне от едната ипотека. 2. закриване (заличаване) от Търговския регистър на дружество БЪЛГАРСКИ ЛЕКАР ЕООД поради липса на дейност. 3. упълномощава Председателя на БЛС за обявяване на публична заявка за финансиране на строежа и водене на преговори с потенциални инвеститори / подизпълнители. Адвокат Иван Сотиров СТАНОВИЩЕ__ЗА СТРОЕЖ НА ДОМ НА ЛЕКАРЯ През 2006 година с договор за безвъзмездно прехвърляне на право на собственост сключен по реда на Закона за държавната собственост и правилника му за приложение БЛС получава безвъзмездно от държавата право на собственост върху недвижим имот от 1760 кв.метра в гр.София община Триадица местност Медицинска академия – за администрация и хотел – Дом на лекаря.През м.март 2008 година БЛС получава разрешение за строеж на сграда в посочения имот като заплаща такса – 162 000 лева.съгласно разпоредбите на ЗУТ срока на разрешението е три години ,т.е. изтича изтича м.февруари 2011 година.Съгласно чл.153 от ЗУТ разрешението губи правно действие ако в продължение на 3 години от неговото издаване не се започне строителството или в рамките на пет години не е довършен строежа на етап груб строеж с завършване на покрив . След тази дата собственитка на разрешение губи права за строеж. За подновяване на същото разрешение се заплаща такса в размер на 50 % от първоначалната цена за издаването т.е.81 000 лв. тук е мястото ,на което следва да се отбележи ,че са изминали 2 години и два месеца от датата на издаване.Т.е. срока за започване на строителство на дома е намалял на 10 месеца.Ако не се вземат мерки за ускоряване на действията по започване на строеж ,възниква вероятност БЛС да извърши още един разход за 81 000 лева.Съгласно разрешението на строеж издадено от ДНСК през 2008 година строителството на сградата следва да се осъществи върху 815.86 кв.метра на 11 етажа ,от които 3 подземни с обща площ 5 281.62 кв.м. и 8 надземни с обща разгъната площ от 6 155.58 - при средна етажна площ 769.45 кв.метра надземно строителство( по информация от нотариалния акт за учредяване на договорна ипотека свързана с изтеляне на кредита от КТБанка).Общата разгъната площ на строежа подземна и надземна част възлза на 11 437.20 кв.метра При пазарна цена на строителството 500 – 600 евро на квадратен метър – Цената на строителството би струвала между 5 718 600 и 6 862 320 евро. В зависимост от възможността от договреност за прехвърляне на външен инвеститор право на строеж върху земята и при условията на проекта от порядъка на 20 – 50 % за ползване от съюза, то може да се направи следния извод:При 20 % обещетение – 2 287.44 кв м – 1 372 464 - средна цена – 780 евро на земята – кв.мПри 30% обещетение – 3 431.16 – 2 058 696 – цена – 1170 евро на кв метър от земятаПри 40 % обещетение - 4 574.80 - 2 744 880 – цена 1560 евро на кв метър от земятаПри 50% обещетение - 5 718.60 – 3 431 160 – цена 1 950 евро на кв метър от земята Към момента съюза не разполага с актуална цена на имота – определена на пазарен принцип от лицензиран оценител.Всяка цена е въпрос на предположения. Необходимо е да бъдат проведени разговори за намерения по отношение на строителството и възможностите за поемане на ангажименти за срокове,обещетение,условия за завършеност на частта за ползване от съюза и т.н.Ситуацията на пазара на недвижими имоти в момента в страната като цяло и в частност в София е твърде неориентирана. Сключват се малко сделки за продажби.Това би поставило БЛС в неизгодна позиция.Разбира се ,че следва да се вземат предвид и фактите за сроковете на разрешението за строеж,което е от съществено значение за по-нататъшните действия.Решението за по-нататъшни действия е твърде комплицирано и по мое мнение следва да бъде подложено на широк дебат. ПРЕДСТАВИЛ :СЧЕТОВОДИТЕЛ:СТЕФАНОВАИНФОРМАЦИЯЗА КРЕДИТ ПО ДОГОВОР С КОРПОРАТИВНА И ТЪРГОВСКА БАНКА АД И ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С ДРУЖЕСТВОТО ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА ДОМ НА ЛЕКАРЯ С решение на УС на БЛС през 2009 година председателят подписва договор за кредит на стойност 420 000 за рефинансиране на кредити през 2008 година изтеглени за заплащане на проектиране и разрешително за строителство на Дом на лекаря.Изтеглените кредити през 2008 година са както следва :От БЛС като съсловна организация - 162 000 за покриване на разход за разрешение за строеж ( виза за строителство) От Български лекар ЕООД – като търговско дружество собственост на БЛС 234 582 лева. за заплащане на част от сумата по договор за инженерингова услуга сключен от БЛС с Консорциум за инженерингови проекти и строителство – ДЗЗД. Стойността на задължението по договора към към 07.05.2008 година е 569 996.29Извършените са плащания към консорциума са :- 27.02.2007 – 100 000 лева първи аванс по договора – собствени средства на БЛС- 06.03.2007 – 163 020 лева втори аванс по договора – собствени средства на БЛС - 07.11.2008 – 230 000 лева – частично плащане по договор – от кредит на Български лекар ЕООДОстатък за изплащане – 76 976.29С изтегления през 2009 година кредит се изплащат:Кредита на БЛС - 162 000Кредита на Български лекар ЕООД 234 582 лева Частично плащане на остатъка от задължението към консорциума - 20 000 лева Договорът за кредит е сключен на 07.05.2009 година с предназначение – рефинансиране на страите кредити от Токуда банк при следните условия :Годишна лихва – 9 % Гратисен период – 12 месеца Срок за погасяване на кредита – 48 месеца х 8 750 лева Краен срок на кредита – 15.04.2014 година През 2006 година БЛС получава безвъзмездно от държавата право на собственост върху недвижим имот от 1760 кв.метра в гр.София община Триадица местност Медицинска академия – за администрация и хотел – Дом на лекаря.През септември 2006 година БЛС обявява конкурс за възлагане на инженерингова услуга – Изработване на проект и изпълнение на СМР на фаза груб строеж на сграда – Дом на лекаря представляваща административно –делова и хотелска част.През м.ноември 2006 година е сключен договор за проектиране и инженерингова поръчка с Консорциум за инженерингови проекти и строителство – ДЗЗД. Предмета на договора е : Проектиране и изпълнение на СМР на фаза – груб строеж включващ всички видове изкопи в контура на сградата,кофраж,арматура и бетон от подзложен бетон в основите да покрив включително . Разходите за проучване ,съгласуване и одобряване на строителните книжа са за сметка на БЛС. Към момента за целите на строителството на дома са направени следните разходи – най - общо : За проектиране и техническа подготовка на плащадката за строе – 569 996.29 За издаване на разрешение за строеж от ДНСК – 162 000 Общо преките разходи до този момент са в размер на 731 996.29Ако към тях се прибавят и разходите за лихви по кредитите изтеглени с цел финансиране на строежа ,които към момента са 38 395 лв.То общо разходите към този момент са – 770 391.29 Анализирайки движението на паричните средства ,то може да се направи следния извод:Финансирането на разходите до този момент са:- от собствени средства – 350 391.29- от привлечени средства – кредити – 420 000 ПРЕДСТАВИЛ :СЧЕТОВОДИТЕЛ:СТЕФАНОВАСправказа движение на паричните средствапо изтеглен кредит от Корпоративна и търговска банка с цел рефинансиране на кредити от Токуда банкІ.Договор за кредит от 17.03.2008г. - БЛС - 162 000 лв__Падеж – 20.06.2009 – 20.11.2009ІІ.Договор за кредит от 07.11.2008г. - Български лекар ЕООД – 234 582 лвПадеж – 20.04.2009Погасяване на кредита на Български лекар ЕООДДатаНаличност в банковата с/ка__СумаЗадължено лице 29.04.2009 152 651.12 80 000.00 пл. от собств.с-ваБългарси лекар ЕООД29.04.2009 1 365.70 пл.от собств.с-ваБългарси лекар ЕООД30.04.2009 80 470.3080 000.00 пл.от собств.с-ваБългарси лекар ЕООД08.05.2009 23 408.3078 301.00 пл.от усвоен к-тБългарси лекар ЕООДОбщо погасени239 666.70__Българси лекар ЕООДПогасяване на кредита на Български лекарски съюзДатаСумаЗадължено лице13.05.2009162 000.00 +1 090 лихваБЛС пл.- от усвоен кредит ІІІ. Договор за кредит от 07.05.2009 година от Корпоративна и търговска банка АД за рефинансиране на взети кредити от Токуда банк АД – 420 000.00 ( т.І и т.ІІ )__ІV.Усвояване на кредита :ДатаСумаНаличност в банк.с/каПлащанияНаличност след усвояване на к-та08.05.2009 78 300.00 23 408.3020 651.00 – заплати и др 23 408.3013.05.2009193 000.00 17 989.20 163 035 – кредит- платен 47 936.7409.06.2009 20 000.00 1670.71 67 743- текущи плащания 1670.71 02.07.2009 15 000.00 10 117.0215 000 – тек.плащ.заплати 10 117.0221.07.2009113 700.00 16 968.9428 235 - текущи плащания 102 433.17Общо420 000.00През 2009 година разходите за обслужване на кредита са както следва :Разходи за такса за предварително проучване - 1200 лвРазходи за комисионна за управление на кредита – 1 % от стойността на кредита – 4 200лв.__Разходи за лихви - 20 951.23За 2010 година към момента разходите са:__Разходи за лихви – 12 915 лв.Договоррът за кредит е сключен при следните условия:Дата – 07.05.2009г.__Срок на договора – 4 годиниГратисен период – 1 годинаТ.е. от 07.05. 2009 до 07.05.2010 плащане само на лихвиОт 15.05.2010 до 15.04.2014 година за 48 месеца – заплаща се главницатана вноски – по 8 750 лв.на месец и съответстващата лихва за оставащата главница.Наличност в банковата на КТБанка сметка към 17.05.2010 – 101 947 леваПояснение на извършените плащания за „Дом на лекаря”към 17.05.2010г.Към консорциум за инженерингави проекти и строителство ДЗЗД дължима сума по договор 569 996.29Плащания до 13.05.2009г.- От БЛС : 27.02.2007 – 100 000 лв. – собствени средства на БЛС 06.03.2007 - 163 020 лв. Кредит от Токуда банк АД- От Български лекар ЕООД : 07.11.2008 – 230 000 лв. кредит от Токуда банк АД Плащания след 13.05.2009г.- От БЛС :29.05.2009 – 20 000 лв – кредит от КТБанка 05.02.2010 – 5 000 лв – собствени средства 26.02.2010 – 10 000 лв – собствени средства Дължими средства към консорциума – 41 976 лв.В обобщение на горната информация може да се направи следния извод:Извършените разходи за Дом на лекаря към 17.05.2010година са както следва :569 996 – проектиране и техническа подготовка на площадката162 000 - Разрешение за строеж ( виза за строеж )38 395 – лихви и комисионни по кредитите изтеглени за заплащане на задълженията към консорциумаОбщо :770 391 лева
Code Health TV
SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists