Financing new equipment of medical offices under the Rural Development Program

Уважаеми колеги, 

От нова година стартира прием на проекти за финансиране на ново оборудване на лекарски кабинети в селските общини по подмярка 6.4.1 от Програма за развитие на селските райони.

**Изисквания към кандидатите:**​

▪ Микропредприятия /персонал до 9 души средносписъчен брой вкл. за последните 2 финансови години, съгласноу справки подавани към НСИ/

▪ Регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон.

▪ Фирмите трябва да имат седалище/клон на територията на община от селски район.

Допустими дейности:

Предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към развитие на услуги във всички сектори на икономиката. Допустимо е производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление, т.е.закупуване и монтаж на ФЕЦ за задоволяване на нуждите на действащо микропредприятие– медицински или стоматологичен център.

Допустими разходи:

▪ Строителство - изграждане, ремонт или реконструкция на недвижимо имущество;

▪ Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите, включително медицинско и стоматологично оборудване и апаратура, както и оборудване на аптека;

▪ Общи разходи, свързани с хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост, които могат да са максимум 12% от стойността на целия проект;

▪ Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

Условия за допустимост:

▪ Инвестицията да се осъществява в селски район;

▪ Инвестицията да няма отрицателно влияние върху околната среда;

С предимство са:

▪ Проекти, насочени към създаване или развитие на здравни и социални услуги. Насочеността се  определя от кода по КИД-2008:

Сектор Q

• Q 86.21 „Дейност на общопрактикуващи лекари“;

• Q 86.22 „Дейност на лекари специалисти“;

• Q 86.23 „Дейност на лекари по дентална медицина“;

Сектор G

• G 47.73 „Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки“;

▪ Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или образование в сектора, за който кандидатстват или проекти, подадени от кандидат, чийто собственик или представляващ притежава образование и/или стаж в сектора, за който кандидатства.

▪ Кандидати, осъществявали дейност най-малко 3 години преди годината на кандидатстване -  фирмата е имала нает персонал и е реализирала приходи от дейността си;

▪ Проекти на кандидати, на които седалището на  дружеството е в същата община, в която ще е извършва инвестицията от най-малко една календарна година.

▪ Проекти, създаващи нови работни места.

Минимална стойност на проекта – 10 000 евро.

Максимална стойност на проекта – 600 000 евро.

Финансовата помощ е до 50% от разходите по проекта, но не повече от 200 000евро и при спазване на правилата за „минимална помощ“

След одобрение на проекта е допустимо авансово плащания в размер до 50% от одобрената финансова помощ, след предоставяне на банкова гаранция.

Телефон: +359 [(2) 954 11](tel:(2), pr@blsbg.com

Резюме Подмярка 6.4.1-медицина
Приложение 1 Списък селски райони
SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists