ИНИЦИАТИВА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА АСОЦИАЦИЯ НА ЛЕКАРИТЕ - СПЕЦИАЛИЗАНТИ

ИНИЦИАТИВА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА АСОЦИАЦИЯ НА ЛЕКАРИТЕ - СПЕЦИАЛИЗАНТИ

ИНИЦИАТИВА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА АСОЦИАЦИЯ НА ЛЕКАРИТЕ - СПЕЦИАЛИЗАНТИ

БЛС ще подкрепи младите лекари, които ще учредят своя асоциация, за да търсят по – добро и бързо решение на всички проблеми, свързани с тяхната реализация. Това решение гласува единодушно НС в последната точка от дневния ред.Предложение за професионално застраховане на всички лекари също беше предоставено на регионалните председатели, с оглед запознаване на колегиите по места и даване на становище.

Презентация за участието на БЛС в международната дейност на европейските сродни организации представи д-р Ст.Константинов. Като извод се налага твърдението, че ползата на организацията е индиректна и има смисъл от нашето членство в основните структури, още повече, че вече е налице ново обединение – Алианс на Европейските медицински организации. За статута на Алианса можете да се запознаете тук.

Споразумение за общо сътрудничество
Алианс на европейските медицински организации EMOA
Сключено между страните:

Европейска асоциация на старшите болнични лекари (AEMH)
Conseil European des Ordres des M?dicins (CEOM)
Постоянен комитет на европейските лекари (CPME)
Европейска работна група на практикуващите и специалистите на свободна практика (EANA)
Асоциация на европейските студенти по медицина (EMSA)
Европейска федерация на наетите лекари (FEMS)
Постоянна работна група на европейските младши лекари (PWG)
Европейски съюз на Общопрактикуващите лекари (UEMO)
Еропейски съюз на медицинските специалисти (UEMS)

Преамбюл
С цел най-добро представляване на медицинската професия, насърчаване на високо качество на медицинската помощ и безопасността на пациента на европейско ниво, договарящите се европейски медицински организации (ЕМО) се съгласиха да основат този Алианс по следния начин:.

Член 1
EMO признават и уважават независимостта, автономията и равноправието помежду си.
Освен ако изрично не е заявено, това споразумение не засяга вътрешните правила на която и да е от договарящите се страни, не пречи на страните да сключват споразумения с трети страни и не променя правния статут на някоя от страните или нейната независимост.
Алиансът не е юридическо лице.

Член 2
Цел на Алианса
Алиансът между договарящите се ЕМО има за цел:
Създаване на силен общ глас на европейските лекари в Европа;
Координация на международния дневен ред;
Предотвратяване на дублиране и припокриване на процеси;
Намаляване разходите за дейности на ЕМО чрез използване на споделени ресурси.

Член 3
Сфери на експертиза
Договарящите се страни признават взаимно следните специални сфери на интерес, експертиза и отговорност за всяка ЕМО:
AEMH: управление на риска, включване на лекари в управлението, условия на труда, акредитация на болници;
CEOM: етика, професионални кодекси, регулаторни въпроси, демография, миграция;
CPME: социална сигурност и здравна икономика, превенция и обществено здраве;
EANA: частни лекари, лекари на свободна практика, професионална независимост;
EMSA: медицинско образование и обучение преди дипломиране;
FEMS: условия на труда, доходи, колективно договаряне, финансиране и управление на здравната грижа, работна сила;
PWG: следдипломно медицинско обучение, условия на труда, миграция;
UEMO: първична медицинска помощ, специализация по семейна медицина, превенция в първичната медицинска помощ;
UEMS: следдипломна специализация и практика, ПМО/ППР.

Член 4
Солидарност
Договарящите се ЕМО декларират солидарност една към друга в защита на специалните си сфери на интерес, както са дефинирани от това споразумение или одобрени от Комитета на Алианса.

Член 5:
Комитет на Алианса
Комитетът на Алианса се създава и управлява от председателите и секретарите на всички договарящи се ЕМО.
За всяко заседание Комитетът избира председател и докладчик.
Комитетът на Алианса заседава поне два пъти на година по инициатива на една от договарящите се ЕМО, които се редуват.

Член 6
Вземане на решения
Всички решения изискват консенсус на всички присъстващи ЕМО. Общото решение има задължителна сила за всички страни.

Член 7
Документи за обща позиция
Всички общи документи ще включват логото на всички ЕМО от Алианса.

Член 8
Финанси
По това споразумение, общите разходи включват само:
наемане на конферентна зала за общи събрания, плюс техническо оборудване;
обща храна.
Тези разходи се заплащат от ЕМО, която свиква събранието и се възстановяват от другите ЕМО пропорционално на броя на поканените на събранието техни членове.
Пътуването, настаняването и другите разходи следва да се уреждат поотделно от всяка ЕМО.

Член 9
Оттегляне от споразумението и прекратяване на споразумението
Всяка ЕМО може да се оттегли от това споразумение, като уведоми всички други страни в писмена форма за оттеглянето си. Оттеглянето влиза в сила веднага след уведомлението.
SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists