КЪМ ПО-ЗДРАВА ЕВРОПА

КЪМ ПО-ЗДРАВА ЕВРОПА

Постоянният комитет на европейските лекари (ПКЕЛ) има за цел да подпомага и поощрява най-високите стандарти на медицинско обучение и медицинска практика за постигане на най-високото качество на здравна грижа за всички пациенти в Европа.

Също така, ПКЕЛ се занимава с подпомагането на общественото здраве, връзката между пациенти и лекари и свободното движение на лекари в рамките на Европейския съюз.

Членове на ПКЕЛ са най-представителните Национални медицински асоциации от 27 страни в Европа. Той работи тясно с Националните медицински асоциации на страни, кандидатстващи за членство в ЕС, както и със специализирани Европейски медицински асоциации.

1) Въздействие на финансовата криза върху здравето : Европейският съюз понастоящем е изправен пред безпрецедентна финансова криза, която дава отражение върху здравето и живота на милиони. Като следствие, държавните бюджети са орязани драстично. Някои от страните- членки на ЕС, също значително са редуцирали здравните разходи, което излага на опасност предоставянето на здравни услуги, като по този начин още повече увеличава социалните и здравни неравенства в рамките на и между страните.

ПКЕЛ ясно заяви, че сегашната финансова криза трябва да се разглежда не само като заплаха, но и като възможност за институционална промяна. Затова призоваваме Европейския парламент да постави здравето на челно място в дневния си ред.

2) Трансгранична здравна грижа : Пациентите предпочитат да получават здравна грижа близо до мястото, където живеят. Но в специални ситуации може да е по-ефективно или ползотворно да се получи здравна грижа в чужбина. Такъв може да е случаят за лечение на редки болести, в гранични райони, в по-малки страни - членки и в области, където здравната грижа може да бъде предоставена по-бързо, поради свободен капацитет на доставчиците на здравни грижи. Европейският съд признава, че пациентите имат правото да получат здравна грижа в друга страна - членка и да им се възстановят средствата за нея до размера, който биха получили в собствената си страна.

Европейският парламент подкрепи това виждане, когато прие на първо четене Доклада на Боуис върху Правата на пациентите при трансгранична здравна грижа. Затова настойчиво молим Парламента да запази тази позиция.

3) Сигурност на пациента: Изчислено е, че между 8% и 12% от пациентите, приети в болници в ЕС, страдат от вредни странични ефекти при получаване на лечението. Често срещаните вредни странични ефекти включват свързани със здравните грижи инфекции, лекарствени грешки, хирургически грешки, повреди в медицинската апаратура и грешки в диагнозата. Най-често, вредните странични ефекти в здравните грижи са по-скоро резултат от системни грешки, отколкото от небрежност или некомпетентност на отделните здравни професионалисти. С други думи, много от вредите, нанесени на пациентите, са предотвратими.

Сигурността на пациента е отдавнашен постоянен център на работата на ПКЕЛ. Ние вярваме, че дейност на европейско ниво ще покаже допълнителната стойност на ЕС чрез увеличаване на прозрачността и политическата осъзнатост на тази важна тема.

Призоваваме новоизбрания Европейски парламент да поддържа високи стандарти по отношение на въпросите за сигурността на пациента.

4) Зелена книга за медицинската работна сила : В една застаряваща Европа, висококачествената здравна работна сила е дори още по-важна за добрата здравна грижа. Нужни са ефективни и ефикасни здравни системи, за да предоставят висококачествена здравна работна сила с необходимия капацитет и нужните умения.

За да се подготвим за предизвикателствата на здравните и социални грижи в бъдеще, е нужно да подсигурим медицинската работна сила да бъде обучавана по общи стандарти на най-високото качество. Трябва да се подкрепят работните условия, при които мобилността и семейният живот могат да се съгласуват. ПКЕЛ призовава Европейския парламент да се заеме с тези предизвикателства.

5) е-Здравето може да подобри достъпа до здравна грижи и повиши качеството и ефективността на предлаганите услуги. e-Здравето може да помогне за предоставянето на по-добра грижа в рамките на центрираните върху пациента здравно-предоставящи системи при условие, че те се изграждат в сътрудничество с всички засегнати страни. От много години ПКЕЛ пропагандира, че е-Здравето би могло да помогне за обръщане към главните предизвикателства, пред които е изправена системата на здравни грижи на ЕС, като поддържаща мобилност на пациента, дългосрочна хронична грижа, телемедицина и по-сигурни предписания.

Изисква се действие във важните области на политиката, които се простират от изследване и излизане на преден план на широкообхватни мрежи в телекомуникациите до работа в държавите – членки за оценка на въздействията на застаряването на Европа върху нейните системи за здравни грижи.

ПКЕЛ призовава новия Европейски парламент да даде приоритет на тези въпроси в своя дневен ред.

6) Фармацевтичен пакет : На 10 декември 2008 г. Европейската комисия прие фармацевтичен пакет, който се състои от едно съобщение и 3 предложения върху фармацевтичната бдителност, информацията на пациентите и фалшивите лекарства.

ПКЕЛ призовава Европейския парламент да приеме протекционни мерки относно важността на връзката пациент-лекар в достъпа до обективна и основана на знанието информация. Трябва да се гарантира участието на лекарите и (над) национални организации в подсигуряването на устойчива сигурност и качество на лекарствата.

За повече информация се свържете с:

Лизет ТИДЕНС-ЕНГУИРДА,

Генерален секретар на ПКЕЛ

Quo Vadis брой 9 от 18.10.2017 годинаSatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists