Общ отговор към Европейската комисия

Общ отговор към Европейската комисия

Обнадеждаващо единство: 2 милиона европейски лекари застанаха зад общ отговор към Европейската комисия по консултацията, отнасяща се до ревизия на Европейската директива за работното време (ЕДРВ)
Текстът беше подкрепен от Алианса на европейските медицински организации FEMS, AEMH, CEOM, EANA, CPME, PWG, UEMO, UEMS, EMSA
БЛС като представител на българските лекари в няколко от най-големите европейски медицински организации подкрепи общата позиция.

style="text-align: center">
Долуподписаните председатели на европейски медицински организации потвърждават отново своите изявления и политически документи по въпроса за поправка на Европейската директива за работното време (EДРВ). Европейските медицински организации са уверени, че да се запазят високите равнища на защита от удължено работно време и влошени работни условия е жизнено важно за интересите на здравната работна сила и нейните пациенти.

По тази причина Европейските медицински организации твърдо подкрепят формулировката в посланието на Комисията: Защитата на здравето и безопасността на работниците трябва да продължи да се разглежда като първостепенна цел на всяка разпоредба за работното време, тъй като правната основа за Директивата е чл. 153 (1а) - „ подобряване на работната среда, за да се защитят здравето и безопасността на работниците”.
Упоменатите в посланието други цели, като гъвкавост на бизнеса или „конкурентни предимства по отношение на разходите, създадени чрез увеличаване на гъвкавостта на производството” са определено второстепенни - следователно трябва да бъдат разгледани много внимателно и главно в светлината на защитата на работниците, а не на усъвършенстването на бизнеса.
Настояваме Комисията, преди да прави нови аналитични цикли на обсъждания или нови предложения, да анализира и публикува Доклада за извършената дейност, в който много социални партньори внесоха своя дял през 2007 г. Преди да се събира нова информация, първо трябва да се анализира съществуващия материал от информация и комуникации по същия въпрос от същите партньори.
Европейските медицински организации твърдо се противопоставят на всяка промяна в определенията за „работно време” и „период на почивка”. Многократно сме се противопоставяли на въвеждането на нови дефиниции за работно време, които се предлагат с намерението да се въведат различни дефиниции за „времето на повикване”.
Това би изопачило същността на Директивата - защита на работната сила, като я превърне в обратното, тъй като би отворило възможности за работодателите да изискват от лекарите и сестрите твърде удължено работно време като комбинация на работа и „време на повикване”.
Затова и Европейските медицински организации бяха напълно доволни от факта, че всички опити за поправка на ЕДРВ бяха осуетени от Парламента на ЕС.

Въпроси и отговори:
(a) Как бихме могли да развием балансирани и новаторски предложения относно организацията на работното време, които да придвижат въпроса напред след неуспешните дебати на последния помирителен процес? Каква е вашата дългосрочна визия за организацията на работното време в съвременната обстановка?
Съгласно понятието за „диагноза преди лечението”, настояваме Комисията да анализира съществуващия материал по конфликтните въпроси на „защита” и „гъвкавост”, преди да започне по-нататъшни комуникационни процеси. Няма нужда от допълнителна комуникация и дискусия. В контекста на защитата на работниците и ЕДРВ всичко вече е казано. Фактите са известни. В тази светлина трябва да се разглеждат отказът на Европейския парламент да последва „позициите на гъвкавост” на Комисията и крайният провал на последното предложение на Комисията.
(б) Как мислите, какво въздействие са оказали промените в начините на работа и практика на приложението на Директивата? Дали някои конкретни клаузи не са се превърнали в старомодни или трудно приложими?
ЕДРВ оказва значително въздействие върху подобряването на работните условия в сектора на здравната помощ. Много от докладваните проблеми (случаите SIMAP-Jaeger-Dellas) възникват по-скоро от недостатъчно или неподходящо приложение на Директивата в националния закон от държавите-членки. В тези случаи хората трябваше да потърсят подкрепата на Европейския съд и я получиха. Естествено е повишаването на правата на работниците да доведе до реакции от страна на работодателите и призив за по-голяма гъвкавост. Обаче – движещ импулс на Комисията за формулиране и приемане на ЕДВР през 1990-1993 г. беше точно разработката за гъвкавостта. Следователно постановленията на Европейския съд трябва да се разглеждат като недвусмислено потвърждение на първоначалната позиция на Комисията при приемането на ЕДВР, а не като подтик за промяната й.
Както и да е, има ясни признаци, че извращаването на „възможността за изключение” е тежък проблем за работниците в много държави членки, които съответно трябва да бъдат подкрепени от Европейските медицински организации. Обаче, в светлината на фундаменталния политически проблем, с който се сблъскахме по време на дискусията на това предложение в миналото, не виждаме голям шанс за едно такова предложение.
(в) Какъв е досегашният ви опит от цялостното функциониране на Директивата за работното време? Какъв е опитът ви по отношение на ключовите въпроси, определени в част 5 на този документ?
Както вече бе казано, ЕДРВ наистина подобри ситуацията – макар в много страни все още да сме далече от оптималните работни условия. Отделната „възможност за изключение” се експлоатира масово в много държави членки като инструмент за заобикаляне на защитата на работниците. От друга страна, определенията за „работно време” и „период на почивка” се доказаха успешно при намаляването на цялостното работно време и подкрепата за по-добро съвместяване на личен живот и работа.
(г) Съгласен ли сте със съдържащия се в този документ анализ по отношение организацията и регулацията на работното време в ЕС? Смятате ли, че има допълнителни въпроси, които трябва да се прибавят?
Анализът на Комисията на ключовите въпроси дава вярна обща представа за дискусията и тревогите, както са формулирани от държавите членки и институциите на ЕС. Той, обаче, е доста едностранчив в опита си да преувеличи проблемите и да подкрепи възгледите на работодателите за увеличена гъвкавост. Затова трябва да се зададе въпроса, необходимо ли е да се продължава тази дискусия. Европейските медицински организации виждат като главен мотив желанието да се редуцира протекцията на работната сила и защитното ниво под предлог за „гъвкавост”, за да се облекчи положението на работодателите. Това, следователно, променя характера на ЕДРВ от протекционистичен на икономически, на което Европейските медицински организации решително ще се противопоставят.
(д) Смятате ли, че Комисията трябва да стартира инициатива за поправка на Директивата? Ако да, съгласни ли сте с целите на преразглеждането, както са изложени в този документ? Какъв, смятате, че трябва да е обхватът му?
Не, вместо това Комисията трябва да изисква спазването на съществуващата ЕДВР.
(е) Мислите ли, че други действия на ниво Европейски съюз, като изключим законодателните мерки, заслужават да бъдат разгледани? Ако да, каква форма трябва да приемат тези действия и по какви въпроси?
ЕДРВ беше формулирана в една Европа от 15 страни. Не всички от новите държави членки от сегашните 27 члена се подчиняват изцяло на правилата. Затова Комисията трябва да обмисли процес на привеждане на тези страни към стандарта посредством информация, подпомагане и убеждение. Европейските медицински организации не са убедени, че изправянето на държава членка пред Европейския съд е истинско решение на един политически проблем.
(ж) Искате ли да се разисква започване на диалог по силата на чл. 155 от Договора за функциониране на ЕС (TFEU) по някои от въпросите от това обсъждане? Ако да, по кои?
Не, не сега. Ако обаче се стигне до диалог по силата на чл. 155, ще настояваме да вземем участие.
Подписали:
- Dr de Deus – Председател на Европейската асоциация на старшите болнични лекари (AEMH)
- Mr Knezevic – Председател на Европейската медицинска студентска асоциация (EMSA)
- Dr Nunes – Председател на Conseil Europeen des Ordres des Medecins (CEOM)
- Dr Wetzel – Председател на Европейската федерация на лекарите на заплата (FEMS)
- Dr Radziwill – Председател на Постоянния комитет на европейските лекари (CPME)
- Dr Bollen Pinto – Председател на Постоянната работна група на европейските младши лекари (PWG)
- Dr Pruckner – Председател на Европейската работна група на практикуващите и специалистите на свободна практика (EANA)
- Dr Caixeiro – Председател на Европейския съюз на общопрактикуващите/семейните специалисти (UEMO)
- Dr Fras – Председател на Европейския съюз на медицинските специалисти (UEMS)
SatHealth
CME Academy
Medicalnews
E-Continuous Medical Education for Physicians
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists