ПРЕПОРЪКА ОТНОСНО ОТКАЗА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

ПРЕПОРЪКА ОТНОСНО ОТКАЗА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

До
Председателите на
РЛК

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
ОТНОСНО:

Дължимите суми на лечебните заведения за извънболнична помощ по чл. 37, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване за І-вото тримесечие на 2010г. , които следва да се заплатят най-късно в срок до 30-о число на месец април 2010г.

МОЛЯ,
ДА ИНФОРМИРАТЕ ЛЕКАРИТЕ ОТ ДОБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ СЪС СЛЕДНИЯ ТЕКСТ И ПРЕПОРЪКИ ОТ ПРОВЕДЕНАТА ЮРИДИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ:Съгласно действащата нормативна уредба, не съществува правно основание и РЗОК нямат правото да откажат приемането на отчетните документи от лечебните заведения за извънболнична помощ, нито да откажат плащане в установените срокове.
Плащането на сумите се извършва след проверка на финансовите отчети и амбулаторните листове. Лечебните заведения изготвят финансовите отчети в два екземпляра. Първият екземпляр, придружен от фактура, се представя в районните здравноосигурителни каси в срок до 5 работни дни от началото на месеца, следващ отчетното тримесечие.

С цел получаването на дължимите от РЗОК суми по чл.37, ал.5 от ЗЗО Ви препоръчваме следното:
При незаконосъобразен отказ от служителите в РЗОК да приемат от Вас отчетните документи, следва да изпратите същите с писмо с обратна разписка до съответната РЗОК, в установения срок за отчитане съгласно Наредба № 6 от 19.06.2008 г. за реда за заплащане на сумите по чл. 37, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване.
По този начин Вие ще сте спазили срока за отчитане и ще можете да докажете изпращането на отчетните документи.
Наложително е да спазите установените в Наредба № 6 от 19.06.2008 г. за реда за заплащане на сумите по чл. 37, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване срокове за отчитане, а именно: до 5 работни дни от началото на месец април. При неспазване на срока за представяне на финансовите отчети от лечебните заведения за извънболнична помощ, проверката им и съответното заплащане се извършват в сроковете за следващия период на отчитане.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС:
/Д-р Ц. Райчинов/
SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists