ПРОЕКТ ЗА СТАНДАРТ"ЕСТЕТИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ" - ЧАСТ III-ТА

ПРОЕКТ ЗА СТАНДАРТ"ЕСТЕТИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ" - ЧАСТ III-ТА

ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ЧАСТ II-РА:

Раздел VІ

Изисквания за интердисциплинарни консултации при пациенти подлежащи на ЕМД

По показания, свързани със състоянието на пациента и евентуални придружаващи заболявания се осъществяват консултации с други специалисти в зависимост от естеството на оперативната интервенция/манипулацията/ процедурата.

Раздел VIІ

Изисквания за организация на работата

1. Консултации и прием на пациенти се извършва само от лекар със съответната специалност и допълнителна квалификация за извършване на съответната ЕМД.

1.1. Лекарят-специалист осъществява диагностично уточняване на естетичния проблем. Клиничният преглед на пациента е диагностична процедура, която цели:

1.1.1. да изясни характера на естетичния проблем, неговата локализация, необходимостта от манипулации и/или оперативна намеса, видове възможни и очакван брой процедури, обем на интервенция, избор на методика или оперативен метод при естетични операции, прогноза за очаквания резултат и изход;

1.1.2. да даде оценка на риска при съответния метод - манипулация или операция във връзка с общото състояние на пациента, наличието на придружаващи заболявания, алергии, шансовете за успех при съответна хирургична или нехирургична намеса, като се уточняват и факторите, които го повишават.

1.2. Заключителната оценка на риска от манипулацията/оперативната интервенция се съобщава и обсъжда с пациента, а при лица под 18 години - с неговите родители, попечители/настойници.

1.3. Диагностичното уточняване на естетичния проблем включва необходимите клинични и параклинични изследвания и евентуални консултации с други специалисти.

1.4. Преди извършване на ЕМД пациентът уточнява с лекаря-специалист желаната интервенция и очаквана естетична промяна. Лекарят специалист е длъжен да информира безпристрастно пациента на разбираем език за алтернативните методи, процедури, манипулации и операции.

1.5. Процесът преди извършване на ЕМД, която изисква хирургическа намеса завършва с анестезиологична консултация и оценка на риска в съответствие с изискванията на Наредба № 11 от 18 април 2005 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Анестезия и интензивно лечение”, изграждане на становище за безопасността, индикациите и контраиндикациите на предстоящата анестезия, планиране на възможните анестетични техники и средствата за тяхното провеждане.

1.6. Всички факти и заключения, установени в резултат на извършения клиничен диагностичен преглед и консултацията за оценка на рисковете и възможните странични явления от предстоящата ЕМД (операция/ манипулация/процедура), необходимостта от точно изпълнение от страна на пациента на указанията на екипа във връзка с провежданото лечение и след оперативния период се съобщават и обясняват на пациента по достъпен и разбираем от него начин - устно и в писмена форма (специализиран формуляр/декларация „Информирано съгласие за предстояща ЕМД”).

1.7. Пациентът попълва и удостоверява своето информирано съгласие с подписа си в специализиран формуляр/декларация „Информирано съгласие за предстояща ЕМД”. Когато пациентът е непълнолетен или е поставен под ограничено запрещение, за извършване на ЕМД е необходимо освен неговото информирано съгласие и съгласието на негов родител или попечител. Когато пациентът е малолетен или недееспособен, информираното съгласие се изразява от негов родител или настойник.

1.8. Преди извършване на ЕМД задължително се правят фотоснимки на пациента на мястото на бъдещата интервенция. При последващ контролен преглед, се прави друга фотоснимка със същия фокус и мащаб. Фотоснимките се прилагат към медицинското досие на пациента и се пазят в съответствие с правилата за съхранение на медицински досиета на пациенти.

1.9. Лекарят може да откаже осъществяването на ЕМД по медицински или съображения, свързани с лекарската етика.

2. Операции, манипулации и процедури се извършват само от лекар с призната специалност по „Хирургия”, „Пластично-възстановителна хирургия”, „Кожни и венерически болести”, „Очни болести”, „Съдова хирургия”, „Урология”, „Ушно-носно-гърлени болести”, „Акушерство и гинекология” или „Лицево-челюстна хирургия” и свидетелство за проведено обучение по съответното ЕМД.

2.1. Всички пациенти, на които се извършват ЕМД подлежат на контрол и наблюдение преди, по време и след извършване на операцията/ /манипулацията/процедурата от лекуващия екип.

2.2. Изборът на операция/манипулация/процедурата почива на теоретично и практическо познаване на възможните, достъпни и овладени оперативни техники.

2.3. Изборът на съответната операция/манипулация/процедура и нейният обем при всички видове ЕМД се решават по индивидуални показания.

2.4. Видът на приложената оперативна интервенция се отразява в оперативен протокол. В протокола се описва избраният оперативен подход, при нужда обосновка за избрания оперативен подход, описание на техническите етапи на извършваната хирургическа намеса.

2.5. Операторът и анестезиологът назначават необходимите следоперативни мероприятия, лекарствени продукти, наблюдение и при необходимост съответни изследвания.

2.6. Всички видове анестезия се организират и провеждат в съответствие с изискванията на Наредба № 11 от 18 април 2005 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Анестезия и интензивно лечение”.

3. Следоперативен период

3.1. Лекарският екип екип уточнява и осигурява схемата на наблюдение на локалния статус и общото състояние на пациента както в ранния, така и в по-късния следоперативен период при съответните показания.

3.2. Наблюдението и грижите за пациентите след операция/манипулация/процедура се извършва от лекарския екип, осъществил анестезията и операцията/манипулацията/процедурата и медицински сестри и от медицинските сестри.

3.3. Лекарят-специалист провежда необходимото наблюдение след завършването на съответната ЕМД, осъществява контрол на третираната област, определя вида на необходимите превръзки или друго лечение, нуждата от еластична компресия, вида на еластичните облекла, срока за тяхната употреба. Той уточнява престоя и условията за амбулаторно наблюдение - краткосрочно или дългосрочно.

4. Лекарят-специалист има право да възлага определени етапи от ЕМД на други медицински специалисти – лекари, медицински сестри, рехабилитатори, като осъществява надзор и поема отговорността за възникнали усложнения и странични действия.

Раздел VІІI

Класификация на ЕМД по специалности.

ЕМД

Специалност

Оценка на състоянието на пациента преди трансплантация на коса

„Кожни и венерически болести”, „Пластично-възстановителна хирургия”

__Следните ЕМД могат да бъдат назначавани и/или извършвани само от лекар с призната специалност и допълнителна квалификация по съответната ЕМД, според следния списък:__

Scalp flaps или имплантиране на тъканни експандери на скалпа с цел коригиране на плешивост

„Пластично-възстановителна хирургия”,

„Кожни и венерически болести”

Хирургичен лифтинг на челото

„Пластично-възстановителна хирургия”

Хирургичен лифтинг на веждите, включително thread lifts

„Очни болести”,

„Пластично-възстановителна хирургия”,

„Кожни и венерически болести”

Хирургия на уши и нос

„Ушно-носно-гърлени болести”, „Пластично-възстановителна хирургия”

Хирургичен лифтинг на лице и шия, включително thread lifts

„Пластично-възстановителна хирургия”

Хирургични операции в областта на очите

„Очни болести”,

„Пластично-възстановителна хирургия”

Хирургично поставяне на импланти в тъканите на тялото с козметична цел

„Пластично-възстановителна хирургия”

Кожни и венерически болести

Хирургични операции на гърди,

„Пластично-възстановителна хирургия”

Хирургичен лифтинг на корема; абдоминопластика

„Пластично-възстановителна хирургия”

Липосукция

„Пластично-възстановителна хирургия”,

„Кожни и венерически болести”

Хирургичен лифтинг на кожата на ръце, крака и седалище

„Пластично-възстановителна хирургия”

Хирургия на полови органи

„Пластично-възстановителна хирургия”,

„Урология”,

„Кожни и венерически болести”, „Акушерство и гинекология”

Терапия с автоложни импланти (премахване на мазнини с цел инжектирането им на други места в тялото), в обем над 100 ml

„Пластично-възстановителна хирургия”

Терапия с автоложни импланти (премахване на мастна тъкан, с цел инжектирането им на други места в тялото в обем до 100 ml

„Кожни и венерически болести”, „Пластично-възстановителна хирургия”

Инжекционна склеротерапия на малки кръвоносни съдове (премахване на малки видими вени)

„Кожни и венерически болести”, съдова хирургия,

„Пластично-възстановителна хирургия”

„Съдова хирургия”

Инжекционна апликация на ботулинов токсин за естетични и корективни цели при терапия на мимически бръчки и хиперхидроза

„Кожни и венерически болести”, „Пластично-възстановителна хирургия”

Лечение с перманентни, полуперманентни и неперманентни филъри.

„Кожни и венерически болести”, „Пластично-възстановителна хирургия”

Инжекционна липолиза (инжектиране на субстанции с цел разграждане на мазнини)

„Кожни и венерически болести”, „Пластично-възстановителна хирургия”

Лазерна липолиза (транскутанно или епикутанно приложение на лазери с цел разграждане на мазнини)

„Кожни и венерически болести”, „Пластично-възстановителна хирургия”

Дермабразио

„Кожни и венерически болести”, „Пластично-възстановителна хирургия”

Лечение с лазери и източници на полихроматична светлина (IPL), които, съобразно с техническите си параметри (НАРЕДБА № 9 ОТ 28.10.1986 Г. ЗА САНИТАРНИТЕ ПРАВИЛА ПРИ РАБОТА С ЛАЗЕРИ, издадена от министъра на народното здраве, обн., ДВ, бр. 95 от 9.12.1986 г.) се класифицират в клас 3 или 4, както и всички терапевтични методики, използващи електромагнитно лъчение, които по отношение на увреждащия пациентите потенциал, могат да се приравнят към тях и тяхното изпълнение.

„Кожни и венерически болести”, „Пластично-възстановителна хирургия”

Извършват се само в ЛЗ

Повърхностен химичен пилинг на кожата (проникващ в епидермис и в папиларна дерма до 0,06 мм), който използва Гликолова киселина от 20 до 70% или всички субстанции със съпоставима сила на въздействие

„Кожни и венерически болести”, „Пластично-възстановителна хирургия”

Средно дълбок химичен пилинг на кожата (проникващ до горна ретикуларна дерма – 0,45мм), който използва трихлороцетна киселина 30% или повече, както и всички субстанции със съпоставима сила на въздействие

„Кожни и венерически болести”, „Пластично-възстановителна хирургия”

Дълбок химичен пилинг на кожата (проникващ до средна ретикуларна дерма – 0,6мм), който използва фенол или субстанции със съпоставима сила на въздействие: ДВ, ПВХ

„Кожни и венерически болести”, „Пластично-възстановителна хирургия”

Мезотерапия (инжектиране в дермата) на определени субстанции с естетични цели

„Кожни и венерически болести”, „Пластично-възстановителна хирургия”

     __Специфични естетични медицински дейности__, __които могат да се извършват от специалисти по съответните специалности, както следва:__

Очни болести - естетична блефаропластика

УНГ- корективна ринопластика, есттични операции на ущната мида

Урология - естетични операции на пениса

АГ – естетични операции на външните женски полови органи

ЛЧХ – хирургично поставяне на импланти в ЛЧ област

Хирургия – естетични операции на гърдите, абдоминопластика по естетични съображения, липосукция
Lastest news


SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists