ПРОЕКТ ЗА СТАНДАРТ"ЕСТЕТИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ" - ЧАСТ IV-ТА

ПРОЕКТ ЗА СТАНДАРТ"ЕСТЕТИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ" - ЧАСТ IV-ТА

ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ЧАСТ III-ТА:

Раздел IХ

Изисквания за оборудване, необходимо за изпълнение на ЕМД

1. За лечебни заведения за извънболнична помощ:

1.1. специализираният кабинет в индивидуална или групова практика за специализирана медицинска помощ, в МЦ, ДЦ, МДЦ или ДКЦ, които извършват ЕМД се оборудва със: стетоскоп, термометър, кантар за телесно тегло, апарат за артериално налягане, спешен лекарствен набор/шкаф, както и специфична апаратура, инструментариум и консумативи за ЕМД, апарати за фотодокументация, компютър.

1.2 манипулационната за извършване на ЕМД в индивидуална или групова практика за специализирана медицинска помощ, в МЦ, ДЦ, МДЦ или ДКЦ се оборудва с: операционна маса, хирургически инструментариум за малки амбулаторни операции и превръзки, допълнителен източник на светлина (подвижна операционна лампа); спешен набор от амбу, кислородна бутилка, автоклав, необходими консумативи, електрокоагулатор.

1.3. амбулаторната операционна на кабинета в индивидуална или групова практика за специализирана медицинска помощ, в МЦ, ДЦ, МДЦ или ДКЦ, които извършват ЕМД се оборудва с: операционна маса; хирургически инструментариум за малки амбулаторни операции; за превръзки, допълнителен източник на светлина (подвижна операционна лампа); спешен набор от амбу, кислородна бутилка, ларингоскоп, интубационни тръби, анестезиологичен апарат, пулсоксиметър, автоклав, опаковъчна машина за стерилизация, необходими консумативи. електрокоагулатор

1.4. МЦ, ДЦ, МДЦ или ДКЦ, в които се извършват ЕМД и в които има обособен операционен сектор, разполагат със следното оборудване:

1.4.1. апаратура и инструментариум за осъществяване на специфичната ЕМД;

1.4.2. колички/маси, инструментариум, превързочни материали и др. консумативи за извършване на асептични превръзки; при нужда трябва да има планирана готовност за създаване на отделен сектор за отделяне на пациенти със септични усложнения, както и инструментариум, превързочни материали и др. консумативи за извършване на септични превръзки и грижи;

1.4.3. системи за кислород и аспирация;

1.4.4. болнични шкафове и гардероби, осветителни тела;

1.4.5. средства за поддържане на текуща дезинфекция;

1.4.6. препоръчително оборудване: ЕКГ апарат, дефибрилатор, монитори, перфузори, негативоскоп.

1.5. Оборудването във всяка операционна зала включва:

1.5.1. апаратура и инструментариум за осъществяване на специфична оперативна дейност;

1.5.2. операционна маса, отговаряща на специфичните изисквания, необходими за типа на извършваните хирургични намеси;

1.5.3. хирургически инструментариум за малки, средни и големи амбулаторни операции и за превръзки;

1.5.4. операционна лампа (една или повече) - стационарна и подвижни, осигуряваща концентрирано осветление на операционното поле;

1.5.5. електрокаутер (сърджитрон);

1.5.6. системи за аспирация - централна, допълнителна вакуумна помпа;

1.5.7. анестезиологичен апарат, анестезиологични консумативи;

1.5.8. хирургически консумативи, превързочни материали;

1.5.9. спешен набор от амбу, кислородна бутилка, ларингоскоп, интубационни тръби, анестезиологичен апарат, пулсоксиметър;

1.5.10. автоклав, опаковъчна машина за стерилизация.

2. За лечебни заведения за болнична помощ:

2.1. Клиниката/отделението, в което се извършват ЕМД разполага със следното оборудване за осъществяване на специфичната дейност:

2.1.1. колички/маси, инструментариум, превързочни материали и др. консумативи за извършване на асептични превръзки; при нужда трябва да има планирана готовност за създаване на отделен сектор за отделяне на пациенти със септични усложнения, както и колички/маси, инструментариум, превързочни материали и др. консумативи за извършване на септични превръзки и грижи;

2.1.2. системи за кислород и аспирация;

2.1.3. болнични легла, реанимационни легла;

2.1.4. болнични шкафове и гардероби, осветителни тела;

2.1.5. средства за поддържане на текуща дезинфекция;

2.1.6. препоръчително оборудване: ЕКГ апарат, дефибрилатор, монитори, перфузори, негативоскоп.

2.2. Оборудване на операционен сектор (зала, блок). Оборудването във всяка операционна зала включва:

2.2.1. апаратура и инструментариум за осъществяване на специфична оперативна дейност;

2.2.2. операционна маса, отговаряща на специфичните изисквания, необходими за типа на извършваните хирургични намеси;

2.2.3. хирургически инструментариум за малки, средни и големи амбулаторни операции и за превръзки;

2.2.4. операционна лампа (една или повече) - стационарна и подвижни, осигуряваща концентрирано осветление на операционното поле;

2.2.5. електрокаутер (сърджитрон);

2.2.6. системи за аспирация - централна, допълнителна вакуумна помпа;

2.2.7. анестезиологичен апарат, анестезиологични консумативи;

2.2.8. хирургически консумативи, превързочни материали;

2.2.9. спешен набор от амбу, кислородна бутилка, ларингоскоп, интубационни тръби, анестезиологичен апарат, пулсоксиметър;

2.2.10. автоклав, опаковъчна машина за стерилизация.

Раздел Х

Изисквания, критерии и показатели за качество на ЕМД

1. Съобразно определението на Световната здравна организация качеството представлява осигуряване на срочност, адекватност и ефективност на медицинските услуги.

2. Качеството се определя от следните критерии:

2.1. безопасност;

2.2. адекватност;

2.3. крайни резултати.

3. Качествените показатели за оценка на услугите са:

3.1. професионална квалификация;

3.2. грижи за пациента;

3.3. контрол на асептиката и антисептиката;

3.4. базова самостоятелност и отграниченост от други медицински специалности и дейности, които създават възможност за вътреболнични инфекции;

3.5. оптимизирана оперативна травма;

3.6. оптимизиран следоперативен период за възстановяване на пациента;

3.7. естетичен резултат при минимализирано цикатризиране на пациента.

4. Качество на диагностично-лечебния процес в областта на ЕМД. Контролът на качеството е задължителен. Препоръчително е да има документация в електронен вид на оперативните намеси, включително на настъпилите усложнения.

4.1. Под качество в областта на ЕМД се разбира възможност за осигуряване на продължителна, комплексна и координирана медицинска дейност за всички лица, съответстваща на доказателствено базирана медицина при най-съвременно биомедицинско, психологично и социално-природно разбиране за здравето.

4.2. Качество на диагностичния процес. Диагностицирането на естетичните потребности на лицата са базирани на съвременна и точна диагноза на отделните анатомични форми.

Раздел ХІ

Права и задължения на пациентите при осъществяване на ЕМД

1. Права:

1.1. Всеки пациент има право да получи своевременна, достатъчна и качествена медицинска помощ, независимо от неговата възраст, пол, произход, език, национална, расова или политическа принадлежност, образование, убеждения, културно равнище, сексуална ориентация, лично, обществено или материално положение, увреждане и вид и причина на заболяването.

1.2. Има право да знае името на лекаря, който отговаря за неговото лечение.

1.3. Има право да бъде информиран за целите и естеството на ЕМД, на която смята да се подложи, както и разумните алтернативи, очакваните резултати и прогнозата, потенциалните рискове, свързани с предлаганите диагностично-лечебни методи, включително страничните ефекти и нежеланите лекарствени реакции, болка и други неудобства, вероятността за благоприятно повлияване, риска за здравето при прилагане на други методи на лечение или при отказ от лечение.

1.4. Пациентът има право да приеме или отхвърли предложените изследвания и лечение, да бъде информиран за съществуващите алтернативи за диагностика и лечение и свобода на избор между тях.

1.5. Пациентът, съответно негов родител, настойник или попечител, лицето по чл. 87, ал. 5 от Закона за здравето, дирекцията по чл. 87, ал. 6 от Закона за здравето или лицето по чл. 162, ал. 3 от Закона за здравето, може да откаже по всяко време предложената ЕМД или продължаването на започнатата ЕМД.

1.6. Пациентът има право да се гарантира тайната на данните за здравословното му състояние.

1.7. Има право да дава писмено своето информирано съгласие, след подробна информация от лекар и медицинска сестра.

1.8. Има право да бъде запознат с правилника за вътрешния ред на лечебното заведение, в което се осъществяват ЕМД.

1.9. Има право да бъде своевременно изследван и лекуван със съвременни методи и средства.

1.10. Има право да получи добро медицинско обслужване през целия период на лечение.

2. Задължения:

2.1. Да съдейства на лекуващите лекари и на останалия персонал на лечебното заведение за своевременно провеждане на изследванията и лечението.

2.2. Да осведомява лекуващия лекар, оператора и анестезиолога за проявени алергии, както и за всички заболявания (минали и настоящи), с оглед правилна преценка на обективното му състояние.

2.3. Да осведомява лекуващия лекар и медицинския персонал за болестни състояния, представляващи риск за хирургичния екип (СПИН, хепатит и др.).

2.4. Да спазва стриктно лекарските препоръки за режим и диета.

2.5. Да спазва стриктно дадените му указания за ранния и късния следоперативен период.

2.6. Да уведомява незабавно оператора или член на екипа при съмнение за усложнение.

2.7. Да спазва добра лична хигиена, да проведе хигиенна баня предоперативно.

2.8. Да се отнася с нужното внимание и уважение към персонала на лечебното заведение.

2.9. Да спазва реда, дисциплината, хигиената и тишината, както и правилника за вътрешния ред на лечебното заведение.

2.10. Да провежда назначените му процедури.

2.11. Да съблюдава правата на другите пациенти.

Раздел ХІІ

Информирано съгласие

На пациента се предоставя информация, която съдържа разбираемо описание на ЕМД, без да се използват технически, професионални или подвеждащи изрази. Информацията трябва да е неутрална и да не препоръчва или фаворизира по предубеден начин един лечебен метод в сравнение с друг.

Декларацията за информирано съгласие при пациент, на когото се извършват ЕМД съдържа следните елементи:

1. Обозначаване на лечебното заведение и структурното звено, в което се извършва ЕМД;

2. Паспортна част;

3. Описание на ЕМД, включително цялостна информация относно методиката, която се прилага. Информацията е по-обширна, когато се отнася до по-сложни процедури или когато лечението включва риск от сериозни усложнения и странични ефекти;

4. Очакван резултат от естетичното лечение;

5. Описание на неусложнения следпроцедурен период;

6. Непосредствени, ранни и късни усложнения и възможни странични ефекти от естетичното лечение и възможностите за тяхното третиране;

7. Финансови страни;

8. Цялостна формулировка на информирано съгласие;

9. Възможност за задаване на допълнителни въпроси;

10. Право на отказ.

Информацията се предоставя от лекаря-специалист, който отговаря за естетичното лечение писмено и устно.

Не се извършва естетично лечение на пациенти, които са отказали да получат информация относно лечението и не са подписали информирано съгласие.
Lastest news


SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists