ВАЖНИ НОВИНИ ЗА РК НА БЛС И ДИРЕКТОРИТЕ НА БОЛНИЦИ ОТ СРЕЩАТА С НЗОК

ВАЖНИ НОВИНИ ЗА РК НА БЛС И ДИРЕКТОРИТЕ НА БОЛНИЦИ ОТ СРЕЩАТА С НЗОК

На 10.06.2010 г. се проведе среща между УС, експерти на БЛС, директора на НЗОК д-р Нели Нешева и част от оперативното ръководство и експертите на касата. На срещата бяха поставени и обсъдени важни текущи въпроси, касаещи болничната и извънболничната помощ, като се достигна до следните консенсусни решения:

1. По отношение на делегираните бюджети на болниците.

НЗОК се съгласи да се подписват на този етап само протоколи към индивидуалните договори за второ тримесечие с оглед на това формално да се изпълни Закона за бюджета на НЗОК, предвиждащ месечно определяне на т.нар. делегирани бюджети за болниците. Тъй като такива не са определяни предварително, в протоколите ще фигурира сумата за реално извършена и отчетена дейност.

В този смисъл, препоръчваме на директорите на болници да подписват само протоколи, в които фигурира пълният размер на отчетената дейност, извършена през март, април и май 2010 г. и отчетена в началото на следващия месец, когато и съгласно НРД би следвало да се плати. Протоколи, в които сумите се различават или фигурират делегирани бюджети за следващи месеци, да не се подписват.

Фактически, НЗОК пое ангажимента изцяло да заплати извършената досега дейност, но не се ангажира със сроковете на плащанията, като вероятно до края на м. юни ще бъде изплатена изцяло извършената дейност през април и остатъците от м. март.

НЗОК настояваше да се въведат делегирани бюджети от началото на м. юни и да се заплаща до тези суми. Предвид големия разход в предходните месеци и прехвърлените плащания от миналата година, се получава драстично намаление. В хода на разговорите се постигна консенсус, да се изчака внесената в Министерски съвет актуализация на бюджета на НЗОК с 220 млн. лв., да се направи среща с премиера или вицепремиера и министър на финансите за търсене на по-гъвкав механизъм от твърдите делегирани бюджети и чак след това да се направят разчети и се види какви протоколи и за какви средства ще се подписват, за което УС на БЛС ще изрази допълнително становище.

В този смисъл, препоръчваме на директорите на болници да не подписват протоколи, касаещи делегирани юджети за м. юни и следващите месеци, ако в районните каси им представят такива.

  1. По отношение на регулативните стандарти.

Стигна се до съгласие двете страни да формират обща работна група от експерти, която да предложи промяна в методиката за определяне, отчитане и корекция на стандартите от 1 юли, която да гарантира по-ефективно и справедливо разпределение, гъвкав и бърз механизъм за корекции, както и гаранции за пълно усвояване на средствата за СИМП и МДД.

БЛС постави въпроса за заведени дела от НЗОК за надвишение на регулативни стандарти през минали години. От НЗОК се ангажираха да проучат възможностите в правен аспект за взаимно приемливо и безболезнено решение по спорните дела, като се консултират и с юристите на БЛС, като нашето становище е, че просто могат да се оттеглят тези искове.

  1. БЛС постави въпроса и за исканията на някои районни каси да се прекрати дейността по определени клинични пътеки, когато някой от специалистите е в отпуск. Получихме уверение от ръководството на НЗОК, че няма такива изисквания и ще изпратят съответните указания на РЗОК.

  2. По отношение на компенсациите за потребителската такса на пенсионерите получихме уверение, че в актуализацията на бюджета на НЗОК са предвидени 10 милиона лева за изплащането им, което ще стане след 1 юли 2010г.

  3. Двете страни се споразумяха да започнат процедура за преговори по НРД-2011, като първата среща се проведе евентуално до края на м. юни.

Моля в качеството си на ръководства на районните колегии и работодатели да запознаете с тази информация колегите.

УС на БЛС
SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists