КОМПЕНСАЦИИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКАТА ТАКСА НА ПЕНСИОНЕРИТЕ ДА БЪДАТ ИЗПЛАТЕНИ!

КОМПЕНСАЦИИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКАТА ТАКСА НА ПЕНСИОНЕРИТЕ ДА БЪДАТ ИЗПЛАТЕНИ!

КОМПЕНСАЦИИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКАТА ТАКСА НА ПЕНСИОНЕРИТЕ ДА БЪДАТ ИЗПЛАТЕНИ!

СТАНОВИЩЕна БЛС

относно

сроковете и реда за изплащане на суми по чл. 37, ал. 5 от ЗЗО съгласно действащата Наредба №6 от 19.06.2008 г. за реда за заплащане на сумите по чл. 37, ал. 5 от ЗЗО

 На __16.04.2010__ г. на официалния сайт на __НЗОК__ е публикувано съобщение със заглавие __*„НЗОК ще изплати потребителската такса за пенсионерите след промени в нормативната уредба”*__ и следното съдържание:

„Националната здравноосигурителна каса подготви проект на Наредба за реда за заплащане на сумите по чл.37, ал.5 от Закона за здравното осигуряване. Проектът на наредбата е изпратен за одобрение в Националната агенция за приходите. В тази наредба ще се регламентират отчетната и финансовата документации, необходими за изплащането на разликата между пълния размер на потребителската такса и сумата от 1 лев, дължима за всяко посещение на лицата, навършили 60 години за жените и 63 години за мъжете, при посещение при личния лекар или лекар по дентална медицина.

Готовата наредба ще бъде одобрена от министъра на финансите и от министъра на здравеопазването. В документа са предвидени изисквания за наличие на разпечатки от касовите апарати на лекарите. За да може да се адаптира работата на изпълнителите към изискванията на новата наредба, в нея са предвижда сумите да се изплатят към края на първото шестмесечие на тази година с натрупване за целия период.

Наредба №6 от 19.06.2008 г. за реда за заплащане на сумите по чл. 37, ал. 5 от ЗЗО е действащ нормативен акт и следва да бъде изпълнявана стриктно от всички правни субекти.

Съгласно чл. 5, ал.2 от същата, плащанията на сумите по чл.37, ал.5 от ЗЗО на лечебните заведения се извършват чрез районните здравноосигурителни каси до 30-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие.

Видно от цитираната норма, срокът за плащане е ясно и точно фиксиран. Ясно и точно са фиксирани и отчетната и финансова документация, необходими за изплащането на горепосочените суми.

Така определените в действащата Наредба №6 от 19.06.2008 ред и срокове за изплащане на сумите по чл.37, ал.5 от ЗЗО са задължителни за всички правни субекти до изричната им отмяна по установения в закона ред.

Съгласно чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните актове, „Нормативните актове се отменят, изменят или допълват с изрична разпоредба на новия, изменящия или допълващия акт.” Това е основен принцип на правото, според който нормативният акт е в сила и следва да се прилага до неговата изрична отмяна, каквато към момента не е налице.

Поради тази причина визираната в горното съобщение позиция на НЗОК е несъобразена с изрични разпоредби на Закона за нормативните актове. Недопустимо е изпълнението на задълженията по един действащ нормативен акт да бъде отложено във времето до евентуалното извършване на промени в него.

С оглед на разпоредбата на § 3 от Преходните и заключителни разпоредби на наредбата, съгласно която контролът по изпълнението на наредбата се възлага на министъра на здравеопазването и директора на Националната здравноосигурителна каса, препоръчвам следното:

След одобрение на настоящото становище от Вас, да бъдат сезирани министъра на здравеопазването и директора на Националната здравноосигурителна каса, които да упражнят контролните си функции.

27.04.2010 г. ИЗГОТВИЛ:

гр. София

/адв. Марина Гинева/
SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists