МОДЕЛ НА МОТИВАЦИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЛЕКАРСКИ ПЕРСОНАЛ

БЛС ПРЕДСТАВИ МОДЕЛ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МОТИВАЦИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЛЕКАРСКИЯ ПЕРСОНАЛ

 Моделът за мотивационно възнаграждение на лекарския персонал в болничната помоще е разработен от Съвета по икономически и публични политики, който е изследователска и консултантска мрежа към Института по икономика и политики. Автори са: д-р Йосиф Йосифов, д.м., Кузман Илиев, д-р Владимир Сиркаров, Никола Филипов и Михаил Кръстев.

“Основната ни задача беше да бъде изготвен икономически издържан модел, който трудно може да бъде компрометиран и атакуван, модел, който може да се надгражда и доразвива, но в същото време да бъде устойчив във времето”, категоричен беше председателят на БЛС д-р Иван Маджаров.

Моделът за определяне на минимални заплати на лекарите в болничната помощ предлага:

 1. Минималното стартово заплащане на лекар в БП без стаж и допълнителна проф. квалификация, стъпвайки на Директивата, авторите предлагат да се изчислява като: 50% от средната работна заплата за конкретния район за конкретната специалност или 60% от стойността на медианната работна заплата отново, отнасяща се за конкретния район и конкретната специалност.
 2. Предлага се класификатор на длъжностите, идентичен за всяка една лекарска специалност с 4 степени и 6 ранга във всяка степен.
 3. Преминаването от ранг в ранг е зависимост от минимален стаж в предходния ранг и ниво на специализация съобразно точки за професионална квалификация – CPD точки; Базовото скалиране на нивата на заплащане в ранговете и степените е взаимствано от немския опит;
 4. Предлага се заплащането да е диференцирано на база специалност, ниво на компетентност на лечебното заведение и регион на планиране на ниво NUTS II;
 5. С цел привличане на кадри е необходимо реализирането на целенасочена държавна политика по отношение на регионите, респективно по отношение на разположените в региона публични лечебни заведения, които функционират в неблагоприятни икономически условия. За регионите с публични лечебни заведения, които функционират в неблагоприятни икономически условия следва в резултат на държавната политика да се договори фиксирана добавка за медицинския и немедицинския персонал, подобна на ковид-добавките;
 6. Предвидено е „автоматично“ индексиране на минималните заплати - ежегодната индексация следва да е с 50% от ръста на среднопретеглените реимбурсни нива на клиничните пътеки за текущата година и 50% от ръста на хармонизирания индекс на потребителските цени през предходната календарна година, което е бюджетно неутрално решение.

За възприемането на така направеното предложение за определяне на минималното заплащане на болничните лекари авторите посочват стъпките, които необходими и трябва да бъдат направени:

 1. Българският лекарски съюз, съвместно с професионалните асоциации на отделните лекарски специалности и центровете за следдипломна квалификация към медицинските университети, да разработят единна методология за присъждане на CPD точки на базата на стандартни обучения за повишаване на квалификацията;
 2. Необходимо е и въвеждането на нива на компетентност на ЛЗ чрез промени в Закона за ЛЗ;
 3. На базата на Закона за достъп до обществена информация трябва да се изиска от Националната агенция за приходите деперсонифицирана информация за основните заплати на лекарите-специалисти по съответните специалности с разбивка по ниво на компетентност на лечебните заведения и на региони на ниво NUTS 2 (Регионален брутен вътрешен продукт (по стандарт на покупателната способност на жител по региони);
 4. Данните следва да се обработят статистически съгласно общоприета методология за качество на данните, да се извършат съответните срезове по специалности, региони и ниво на компетентност на съответното звено на ЛЗ;
 5. Следващата стъпка е за всяка от посочените разбивки да се изчисли максимизационната функция – max (50% от средната работна заплата; 60% от стойността на медианната работна заплата; минимална работна заплата за страната), а в последствие така изчислените стойности да залегнат като база за минимална работна заплата в ранг 1 на лекарите-специалисти от Таблица № 7 (може да я видите в прикачения файл). Останалите длъжности и рангове се изчисляват резултативно, на базата на заложените пропорции в Таблица № 8 (може да я видите в прикачения файл).   При посочените стъпки ще се постигне изложената по-горе диференциация на базата на лекарска специалност, регион и лечебно заведение;
 6. Разработената методология за минимално заплащане, следва законово да бъде „вложена“ в Постановление на министерския съвет, както е примера с националното МРЗ;
 7. Националната класификация на професиите и длъжностите, водена от Националния статистически институт, следва да се съобрази с предложения класификатор на длъжностите за лекарите.

Така предложената система за формиране и индексиране на основни възнаграждения в болничната помощ може да се използва/приложи и за извънболничната помощ с известни модификации.

Модел за мотивационно възнаграждение на лекарския персонал в болничната помощ
Code Health TV
SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists