Промени в проверката на здравноосигурителния статус на поциентите

Промени в проверката на здравноосигурителния статус на поциентите

Във връзка с преминаване на информационното обслужване за здравноосигурителния статус на гражданите от НОИ към Национална агенция по приходите – НАП е необходимо ИМП да попълнят и изпратят чрез РЗОК по места, молба да им бъде осигурена техническа възможност за проверка на здравния статус на пациентите. От тук може да изтеглите бланка на молба-декларация и инструкция. Процедурата по техническото съвместяване на софтуеарните продукти не е за сметка на ИМП. Допълнителни подробности могат да бъдат намерени на страницата на НАП – www.nap.bg
SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists