Промени в проверката на здравноосигурителния статус на поциентите

Промени в проверката на здравноосигурителния статус на поциентите

Във връзка с преминаване на информационното обслужване за здравноосигурителния статус на гражданите от НОИ към Национална агенция по приходите – НАП е необходимо ИМП да попълнят и изпратят чрез РЗОК по места, молба да им бъде осигурена техническа възможност за проверка на здравния статус на пациентите. От тук може да изтеглите бланка на молба-декларация и инструкция. Процедурата по техническото съвместяване на софтуеарните продукти не е за сметка на ИМП. Допълнителни подробности могат да бъдат намерени на страницата на НАП – www.nap.bg
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)