СЛУЖИТЕЛ НА НЗОК ОТКАЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ

СЛУЖИТЕЛ НА НЗОК ОТКАЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ

СЛУЖИТЕЛ НА НЗОК ОТКАЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ – БЛС РЕАГИРА -

МИНИСТЪР БОРИСОВА ПОИСКА ОТ КАСАТА НЕЗАБАВНА ПРОВЕКА

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДО

Д-Р НЕЛИ НЕШЕВА

ДИРЕКТОР НА НЗОК

КОПИЕ:

ДО

Г-ЖА МЕНДА СТОЯНОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ДО

Д-Р ЦВЕТАН РАЙЧИНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС

ДО

Д-Р КОНСТАНТИН ИВАНОВ

УПРАВИТЕЛ НА „ДКЦ VІІІ СОФИЯ”

ГР. СОФИЯ

НА № 62-08-18/14.04.2010

и № 55-00-4/16.04.2010

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 112 от Административно-процесуалния кодекс приложено Ви изпращам писма с вх. № 62-08-18/14.04.2010 г. и № 55-00-4/16.04.2010 г., с които председателят на Управителния съвет на Българския лекарски съюз и управителят на „ДКЦ VІІІ СОФИЯ” ЕООД сигнализират за случаи на откази от страна на служители на НЗОК да приемат финансовите отчети, които лечебните заведения подават по реда на Наредба № 6І2008 г. за реда за заплащане на сумите по чл. 37, ал. 5 от закона за здравното осигуряване, издадена от министъра на финансите и министъра на здравеопазването.

Съгласно чл. 4 от посочената наредба лечебните заведения представят финансови отчети в Районните здравноосигурителни каси (РЗОК). Съответните РЗОК нямат право да откажат приемането на подадените отчети. В случаите на неправилно попълнени от лечебните заведения данни (чл. 7, ал. 1 от посочената наредба) РЗОК връщат на лечебните заведения фактурите и финансовите отчети с писмени указания за необходимите корекции и допълнения.

С оглед гореизложеното, моля Националната здравноосигурителна каса да уведоми Министерството на здравеопазването за предприетите действия по случая след изясняване на всички факти и обстоятелства.

Приложение – писма № 62-08-18/14.04.2010 и № 55-00-4/16.04.2010 г.

МИНИСТЪР:

ПРОФ. АННА-МАРИЯ БОРИСОВА
SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists