ПИСМО ДО НЗОК ВЪВ ВРЪЗКА С ДОКАЗВАНЕТО НА COVID-19 С БЪРЗИ АНТИГЕННИ ТЕСТОВЕ ЗА SARS-CoV-2

ПИСМО ДО НЗОК ВЪВ ВРЪЗКА  С ДОКАЗВАНЕТО НА  COVID-19 С БЪРЗИ АНТИГЕННИ ТЕСТОВЕ ЗА SARS-CoV-2

ДО

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ

УПРАВИТЕЛ НА НЗОК

Относно: Ваш изх. №17-01-50/19.03.2021 г.

УВАЖАЕМИ ПРОФ. САЛЧЕВ,

Моля за уточнение каква промяна, според Вас, се изисква в Наредба № 9 от 10.12.2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК за да се приеме доказването на COVID-19 с бързи антигенни тестове за SARS-CoV-2, при условие, че съгласно цитираната Наредба в клинични пътеки №№ 39, 48 и 104 са включени диагностични, лечебнии рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължителноздравноосигурени лица със заболявания по МКБ-10 с кодове U07.1 и U07.2.

Съгласно МКБ-10:

„U07.1 COVID-19, идентифициран вирус

Този код се използва, когато COVID-19 е потвърден чрез лабораторно изследване, независимо от тежестта на клиничните признаци или симптоми. При необходимост от идентифициране на пневмония или други прояви използвайте допълнителен код.

Не включва:

коронавирусна инфекция, неуточнена локализация (В34.2)

коронавирус като причина за болести, класифицирани другаде (В97.2)

тежък остър респираторен синдром (SARS), неуточнен (U04.9)

U07.2 COVID-19, неидентифициран вирус

COVID-19 БДУ

Този код се използва, когато COVID-19 е диагностициран клинично или епидемиологично, но лабораторните изследвания са неубедителни или не са налични. При необходимост от идентифициране на пневмония или други прояви използвайте допълнителен код.

Не включва:

коронавирусна инфекция, неуточнена локализация (В34.2) COVID-19

потвърден чрез лабораторно изследване (U07.1)

специално скринингово изследване за откриване на други вирусни болести (Z11.5)

наблюдение при съмнение за други болести или състояния (Z03.8)“.

Видно е, че съгласно Наредба № 9 от 10.12.2019 г. по КП № 39, 48 и 104 се могат да бъдат хоспитализирани пациенти с диагноза COVID-19, както когато заболяването е потвърдено чрез лабораторно изследване, така и когато е диагностицирано „клинично или епидемиологично”. Считаме също, че посочената в заповед № РД 01-724/12.12.2020 г. на министъра на здравеопазването дефиниция за потвърден случай на COVID-19: „Всяко лице, отговарящо на лабораторните критерии”, като определените лабораторни критерии в заповедта са: „Откриване на нуклеинова киселина или на антиген на SARS-CoV-2 в клинични проби”, е достатъчно основание за приемане в НРД за медицинските дейности 2020-2022 г., че за доказване на диагноза U07.1 COVID-19, идентифициран вирус се приемат: „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“ или тест за откриване антиген на SARS-CoV-2.

С УВАЖЕНИЕ,

Д-Р ИВАН МАДЖАРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС

Със съдържанието на писмото до НЗОК можете да се запознаете и тукSatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists