ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА РК НА БЛС

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА РК НА БЛС

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

В изпълнение на решения на Управителния и Националния съвет на БЛС от м. юни т.г. – гр. Велико Търново, приложено Ви изпращам:
1. Предложения на УС на БЛС за допълнение и изменение на Устава на Лекарския съюз;
2. Мотиви за предлаганите изменения и допълнения на Устава;
Допълнително Ви изпращам за обсъждане „Кодекс на професионалната етика” с направените през 2007 г. изменения и допълнения. Същите НЕ са обнародвани от министъра на здравеопазването в „Държавен вестник” и НЕ са влезли в сила. Необходимо е промените отново да бъдат прегласувани на Събор, след което да се предложат за обнародване в ДВ.

МОТИВИ:
КОДЕКС НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ЕТИКА:
УСТАВ НА БЛС - Проект:

С уважение: Д-Р ЦВЕТАН РАЙЧИНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛСSatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)