За БЛС

БЪЛГАРСКИЯТ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ е създаден през 1901 г. и е втората професионална организация на лекарите в света, след английската. Задачата на организацията в началото била да защитава интересите на лекарското съсловие и да определя техните хонорари. Първият председател на БЛС е д-р Димитър Моллов. През 1947 г. съсловната организация е обединена от правителството с Профсъюза на медицинските работници.

Още след демократичните промени през 1989 г. започва постепенното обединяване на гилдията, създават се самостоятелни 28 регионални дружества. На 13 януари 1990 г. БЛС е възстановен и проф. д-р Иван Киров е първият избран лидер на 27-ия Възстановителен събор.

Днес в БЛС членуват над 32 хиляди лекари. Българският лекарски съюз продължава да отстоява интересите на съсловието, които са интереси и на цялото общество.

УС на БЛС

Структура и членове на управителния съвет на на БЛС

РЛК

Районни колегии на БЛС

Контролна комисия

Участват в експертни комисии към МЗ и др. институции от квотата на БЛС

Централна етична комисия

Централната комисия по професионална етика на БЛС

История

В България първото сдружение на лекари се появява през 1880 г. в София под името „Физико-медицинско общество“.

Устав

Устава урежда устройството, организацията и дейността на БЛС.

Национални лекарски бордове

Издание на БЛС

Вестник Quo Vadis >

Национално издание на Български лекарски съюз

Code Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)