ИЗМЕНЕНИЕ В КРИТЕРИИ И РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА БМП ЗА ВРЕМЕТО НА ОБЯВЕНО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ, СЪОТВЕТНО НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА СЪГЛАСНО ЧЛ.4 , АЛ 5 ОТ ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА НЗОК ЗА 2021 Г ОТ 29.04.2021 Г

Code Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)