ХРОНОЛОГИЯ НА КОРЕСПОНДЕНЦИЯТА МЕЖДУ БЛС И НЗОК ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДЛОЖЕНАТА МЕТОДИКА ЗА СПРАВЕДЛИВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСУВАНИТЕ ОТ ПАРЛАМЕНТА СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВЕ

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)