РЪКОВОДСТВОТО НА БЛС ОЧАКВА ОТ РК СИГНАЛИ ЗА ПРОТОКОЛИ ЗА НАДВИШЕНИ РЕГУЛАТИВНИ СТАНДАРТИ ОТ 2011 ГОДИНА

РЪКОВОДСТВОТО НА БЛС ОЧАКВА ОТ РК СИГНАЛИ ЗА ПРОТОКОЛИ ЗА НАДВИШЕНИ РЕГУЛАТИВНИ СТАНДАРТИ ОТ 2011 ГОДИНА

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА РК НА БЛС

Уважаеми колеги,
Моля, ако във Вашата РК има постъпили сигнали от изпълнители на извънболнична медицинска помощ за предприети действия от страна на РЗОК за издаване на протоколи за неоснователно получени суми (за надвишени регулативни стандарти) за 2011 г., да ни сигнализирате незабавно.

Д-р Цветан Райчинов
Председател на УС на БЛСSatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)