За БЛС

БЪЛГАРСКИЯТ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ е създаден през 1901 г. и е втората професионална организация на лекарите в света, след английската. Задачата на организацията в началото била да защитава интересите на лекарското съсловие и да определя техните хонорари.

УС на БЛС

Структура и членове на управителния съвет на на БЛС

РЛК

Районни колегии на БЛС

Контролна комисия

Участват в експертни комисии към МЗ и др. институции от квотата на БЛС

Централна етична комисия

Централната комисия по професионална етика на БЛС

История

БЛС е създаден през 1901 г. и е втората професионална организация на лекарите в света, след английската.

Устав

Устава урежда устройството, организацията и дейността на БЛС.

Издание на БЛС

Вестник Quo Vadis >

Национално издание на Български лекарски съюз

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)