ПИСМО ОТ СРЗИ ОТНОСНО ЗАПОВЕД № РД-01-165/27.03.2020 г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ПИСМО ОТ СРЗИ ОТНОСНО ЗАПОВЕД № РД-01-165/27.03.2020 г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Относно: Заповед № РД-01-165/27.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Със Заповед № РД-01-165/27.03.2020 г. е изменена и допълнена Заповед РД-01-129/16.0З.2020 г. на Министъра на здравеопазването, както следва:

В т. 1 думите „домашна изолация” се заменят със „задължителна домашна изолация (карантина)”, а след думата „лечение” се добавя „за срок от 28 дни от датата на потвърдителното лабораторно изследване”.

Създава се т. 2а: Лицата по т. 2 се поставят в задължителна домашна изолация (карантина) за срок от 28 дни, считано от датата на дехоспитализация”.

На основание чл. 60, ал. 1 във връзка с чл. 74 от Административно процесуалния кодекс е разпоредено предварителното изпълнение на заповедта с цел осигуряване живота и защита на здравето на гражданите. Мерките, посочени в настоящата заповед, се предприемат с цел ограничаване разпространението на епидемията от COVID-19, която представлява тежка извънредна ситуация, свързана с общественото здраве в национален и световен мащаб. Последиците от несвоевременното прилагане и от всяко забавяне на изпълнението на противоепидемичните мерки ще бъдат причиняване на значителни или трудно поправими, включително и непоправими, вреди за живота и здравето на хората.

С писмото можете да се запознаете ТУК
SatHealth
CME Academy
Medicalnews
Cluster

International partners

IAMRA
WMA- World Medical Association
FEMS European Federation of Salaried Doctors
CPME The Standing Committee of European Doctors
UEMS European Union of Medical Specialists