БЛС, БЗС и НЗОК изпратиха писмо до министъра на финансите и здравния министър

БЛС, БЗС и НЗОК изпратиха писмо до министъра на финансите и здравния министър

Г-Н СИМЕОН ДЯНКОВ
ЗАМЕСТНИК – МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ НА РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ:
Д-Р БОЖИДАР НАНЕВ
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

УВАЖАЕМИ Г-Н ДЯНКОВ,

НЗОК и съсловните организации, в изпълнение на Закона за здравното осигуряване стриктно спазват своите ангажименти по организиране и провеждане на преговорите за Национален рамков договор за 2010 година. Неразделна част от съдържанието на НРД 2010 са цените и обемите на видовете медицинска и дентална помощ, които НЗОК заплаща в рамките на основния пакет дейности, утвърден от Министъра на здравеопазването.
Във връзка с горното и на базата на анализа на очакваното изпълнение на бюджета на НЗОК за 2009 година, както и в съответствие с разпоредбите на чл. 17 и чл. 18 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 година изразяваме своята загриженост и тревога за параметрите по бюджета на НЗОК за 2010 година. Допълнителен рисков фактор за НЗОК през 2010 година е спецификата и съдържанието на Позитивния лекарствен списък, с измененията и допълненията в сила от 01 септември 2009 година.
Във връзка с горното управителните съвети на трите договарящи страни изразяваме своето желание и разчитаме на спешно съдействие от страна на Министерство на финансите за среща и обсъждане на параметрите по бюджета на НЗОК за 2010 година, на базата на изпратения от НЗОК проекто-бюджет за 2010 година, изготвен в изпълнение на Указанията на Министерство на финансите за бюджетната процедура за периода 2010 – 2013 година.

С уважение,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА НЗОК
Д-Р ЕВГЕНИ ДУШКОВ

И.Д. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС
Д-Р ЦЕВТАН РАЙЧИНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЗС
Д-Р НИКОЛАЙ ШАРКОВ
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)