ДА УЧАСТВА ЛИ БЛС В МЕДИЦИНСКИЯ ОДИТ ?

ДА УЧАСТВА ЛИ БЛС В МЕДИЦИНСКИЯ ОДИТ ?

Националният съвет не можа да се обедини около единно становище за участието на съсловната организация в състава на проверките от страна на Агенцията за медицински одит, новосъздадена към МЗ. Взе се решение да бъде отправено запитване – колко ще струва издръжката на новата агенция, както и стойността на самите проверки. Здравната карта, замислена с определяне на максимален брой лечебни заведения, не срещна одобрението на съсловието. Трябва да има минимален брой ЛЗ, които да могат да сключват договор с НЗОК – смята колегията.

Обсъждането по т.4 продължи с дискусия за нивата на компетентност, предвидени за дейността на болничните заведения, както и с предложенията на БЛС за измененията в ЗЛЗ , разгледани на последната парламентарна комисия по здравеопазване. Това е второ допълнение към текста, предложен от БЛС на 20 януари 2010 г. и публикуван на сайта на БЛС.

С допълнението към второто предложение на БЛС можете да се запознаете тук.

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

ПК ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Д-Р ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ

ОТНОСНО: Второ четене на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения.

Уважаеми г-н председател,

Още в становището за първо четене на Закона за изменение и допълнение на ЗЛЗ, УС на БЛС изрази становище, че следва да се изясни какво точно означава „ниво на компетентност”, а не всичко по този въпрос да се прехвърля в наредба, още повече че е редно нивата на компетентност да отговарят на медицинските стандарти и правилата за добра медицинска практика. Поради това предлагаме на Вашето внимание следните предложения по този въпрос в Закона за изменение и допълнение на Закона за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, които да имате предвид за второ четене:

1. Във всички текстове, които визират „ниво на компетентност” да се добави „на отделните структурни звена на лечебното заведение”.

Мотиви:

Нивото на компетентност касае отделните клиники, отделения и т.н.

2. По § 4:

В чл. 9, да се създаде нова ал. 4 със следния текст:

„(4) Наредбата по чл. 46, ал. 3 се изготвя съвместно с БЛС. Нивото на компетентност се определя в съответствие с утвърдените медицински стандарти по чл. 6, ал. 1 и Правилата за добра медицинска практика, не може да противоречи и не може да установява изисквания, които не са регламентирани в тях.”

Мотиви:

Участието на съсловната организация в изработването на наредбата, определяща изискванията и критериите към нивото на компетентност на лечебните заведения, ще гарантира висока професионална компетентност, консенсус на лекарите за актуалност, приложимост и приемливост на критериите и изискванията и координация на цялостната дейност при въвеждането и приложението им. Законът за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина е закон, с който се създават корпорации на публичното право със задължително членство Тези корпорации разполагат с публичноправни функции за организиране, контрол и дисциплинарна власт спрямо лекари и лекари по дентална медицина. Чрез тях държавата изпълнява задължението си по чл. 52, ал. 3 от Конституцията да закриля здравето на гражданите и да им осигури качествено и добросъвестно медицинско обслужване.

Нивото на компетентност следва да се определя в съответствие с утвърдените медицински стандарти и Правилата за добра медицинска практика, не може да установява изисквания, които не са регламентирани в тях, тъй като те са нормативната база, определяща медицинската дейност по отделните медицински специалности.

3. Предлагаме създаването на нов текст, който да предвижда гратисен период от поне шест месеца след влизането в сила на законовите и подзаконови нормативни актове, определящи изискванията и критериите към нивото на компетентност на лечебните заведения, в който те да приведат дейността си в съответствие с тези изкисвания, през който гратисен период те да не търпят санкции и рестрикции.

Мотиви:

Нормативното въвеждане на гратисен период за привеждане дейността на лечебните заведения в съответствие с изискванията, през който гратисен период те да не търпят санкции и рестрикции, е необходимо условие за практическата реализация на законопроекта, ще гарантира основните права на пациента, правото му на достъп до медицинска помощ и повишаване качеството на медицинските услуги.

4. С оглед на разпоредбата по § 27, с която се предвижда изменение на чл. 48, ал. 2, т. 3, с което се дава право на министъра на здравеопазването да издаде мотивиран отказ за осъществяване на дейност на лечебното заведение за болнична помощ при „констатирани несъответствия със здравните изисквания, утвърдените медицински стандарти по чл. 6, ал. 1, наредбата по чл. 46, ал. 3 и правилника по чл. 28а, ал. 3, предлагаме създаването на нов текст, регламентиращ следното:

„Оценката на дейността на лечебните заведения за болнична помощ за съответствие с изискванията и критериите към нивото на компетентност, се извършва след изтичането на 1 година от получаването на разрешението за дейност от министъра на здравеопазването.”

Мотиви:

Нововъзникналите лечебни заведения могат да получат обективна оценка на ниво на компетентност след поне едногодишен период от дейност, най-малко за да изпълнят изискванията за минимален обем дейност, както и да изпълнят изцяло кадровия си потенциал.

5. В § 48 да се създаде т. 6 със следното съдържание:

„8. „Ниво на компетентност” са видът по специалности и обхвата по видове на осъществяваната лечебна дейност от съответната структура на лечебното заведение за болнична помощ в съответствие с медицинските стандарти.”

Мотиви:

Необходимо е определение за ниво на компетентност.

6. По § 34:

В новосъздадения чл. 60а, ал. 3 да отпадне, а ал. 2 да се измени така:

„(2) Лечебните заведения за болнична помощ не могат да разкриват лечебни заведения за извънболнична помощ.”

Мотиви:

Категорично против сме ал. 2 и 3 на чл. 60а. Не може да се създава възможност болници да съществуват без консултативни кабинети, а да извършват дейността им с дъщерни дружества в доболничната помощ. Това ще доведе до източване на ресурси от СИМП. Доводът, че по този начин се създава възможност на специалисти от болниците да работят в СИМП и пациентите да имат достъп до тях, е несъстоятелен. Те и сега си работят в медицински центрове, ДКЦ и индивидуални и групови практики. Нещо повече, ние предлагаме да се забрани ЛЗ за болнична помощ да разкриват ЛЗ за извънболнична помощ.

С уважение:

18.05.2010 г. Д-р Цветан Райчинов

гр. София /Председател на УС на БЛС/
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)