ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА БЛС

ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА БЛС

align="center">Д Е К Л А Р А Ц И Я

align="center"> На Националния съвет на Български лекарски съюз

  1. НС не приема въвеждането на регулативните стандарти в ПИМП и СИМП, делегираните бюджети в болниците и заплащане на 80% от извършената дейност и изразява категоричното си несъгласие с подобен подход, който налага финансова регулация на медицинските дейности. НС настоява, при доказана медицинска целесъобразност, да се изключат всякакви финансови претенции от РЗОК за надвишени РС. НС смята, че делегираните бюджети затрудняват функционирането на болниците, намаляват качеството на медицинската помощ, затрудняват достъпа на пациенти до лечение и се отразяват крайно неблагоприятно върху лекарското съсловие.
  2. НС не приема проекта за национална здравна карта и заявява, че председателите на 28-те регионални лекарски колегии няма да дадат своето съгласие за нейното приемане, преди обнародването на ЗЛЗ и съобразяването и с виждането на лекарите от всички области на страната.
    Използваната методика за определяне на необходимите легла не отговаря на действителните нужди на населението, тя възпроизвежда статуквото в момента.
  3. НС не приема изготвените от МЗ „нива на компетентност” и настоява във всички работни групи по специалности да бъдат включени и експерти на БЛС, като реален индикатор за приложимостта на формулираните изисквания.
  4. НС настоява за индивидуален подход към общинските болници и диспансерите, чието преобразуване трябва да стане с подсигурен финансов ресурс.

19.06.2010 г.
Гр.Пазарджик
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)