ДОГОВОР ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РАМКОВ ДОГОВОР ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ МЕЖДУ НЗОК И БЛС ЗА 2020 – 2022 г.

ДОГОВОР ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РАМКОВ ДОГОВОР ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ МЕЖДУ НЗОК И БЛС ЗА 2020 – 2022 г.

ДОГОВОР ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РАМКОВ ДОГОВОР ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА И БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ЗА 2020 – 2022 г. 

(издаден от министъра на здравеопазването, oбн., ДВ, бр. 7 от 24.01.2020 г., в сила от 1.01.2020 г., попр., бр. 16 от 24.02.2020 г., изм. и доп., бр. 18 от 28.02.2020 г., в сила от 1.03.2020 г., бр. 36 от 14.04.2020 г., в сила от 14.04.2020 г., бр. 40 от 5.05.2020 г., в сила от 5.05.2020 г., бр. 77 от 1.09.2020 г., в сила от 1.09.2020 г., изм. и доп., бр. 101 от 27.11.2020 г., в сила от 1.11.2020 г., изм., бр. 105 от 11.12.2020 г., в сила от 1.11.2020 г., изм. и доп., бр. 4 от 15.01.2021 г., в сила от 1.01.2021 г., бр. 7 от 26.01.2021 г., в сила от 26.01.2021 г., доп., бр. 17 от 26.02.2021 г., в сила от 1.01.2021 г.)

Днес, ........... 2021 г., между Националната здравноосигурителна каса, от една страна, и Българския лекарски съюз, от друга страна, на основание чл. 54, ал. 10 и чл. 55, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и във връзка със Заповед РД-01-724 от 22.12.2020 г. и Заповед № РД-01-142 от 4.03.2021 г. на министъра на здравеопазването, с последващи изменения и допълнения на същите, се сключи този договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 - 2022 г. за следното:

§ 1. В чл. 338в, ал. 23 се изменя така:

„(23) По време на въведените с акт на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки на територията на цялата страна НЗОК заплаща за КП № 39 и КП № 48 цена 1 200 лв. за случаите, представляващи потвърден случай на COVID-19 (положителен резултат при приемане за хоспитализация или от проведено по време на хоспитализацията ВСМДИ „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“ (91941-00) или извършен тест за откриване антиген на SARS-CoV-2) (91941-01), съответно поставена диагноза с код U07.1 COVID-19.“.

§ 2. В приложение № 17 „Клинични пътеки“ се правят следните изменения:

1. В КП № 39 „Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст“:

Под таблица „Кодове на основни процедури по МКБ-9 КМ“, в част „Изискване“:

1.1. Абзацът „При отчитане на заболяване „Вирусна пневмония“ или „Бронхиолит“, причинени от COVID-19 с код U07.1, изпълнителят задължително отчита и основна процедура с код 91.92 (код 92191-00) независимо в кое лечебно заведение, определено със заповед на министъра на здравеопазването и има сключен договор с НЗОК за ВСМДИ „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“, е извършено това изследване. Забележка: При извършено ВСМДИ „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“ преди хоспитализацията, същото ВСМДИ в болнични условия се означава с код 91.92 (код 92191-00).“, се изменя така:

„При отчитане на заболяване „Вирусна пневмония“ или „Бронхиолит“, причинени от COVID-19 с код U07.1, изпълнителят задължително отчита и основна процедура с код **91.92: ВСМДИ „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“ (код 92191-00) или тест за откриване антиген на SARS-CoV-2 (код 92191-01). Високоспециализираното медико-диагностично изследване „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“ може да бъде отчетено, независимо в кое лечебно заведение, определено със заповед на министъра на здравеопазването и има сключен договор с НЗОК, е извършено.“. 

1.2. В абзац „Изисквания при обявена епидемична обстановка със заповед на министъра на здравеопазването по повод на инфекция с COVID-19“, т. 2а се изменя така:

„2а. в случаите на положителен резултат при приемане за хоспитализация или по време на хоспитализация на пациент с бронхопневмония или бронхиолит, предизвикани от COVID-19, за доказване на заболяване с код U07.1, лечебното заведение задължително отчита ВСМДИ „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“ (код 92191-00) или тест за откриване антиген на SARS-CoV-2 (код 92191-01).“.

2. В КП № 48 „Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст“ се правят следните изменения:

Под таблица „Кодове на основни процедури по МКБ-9 КМ“, в част „Изискване“:

2.1. Абзацът „При отчитане на заболяване „Вирусна пневмония“, причинено от COVID-19 с код U07.1, изпълнителят задължително отчита и основна процедура с код 91.92 (код 92191-00) независимо в кое лечебно заведение, определено със заповед на министъра на здравеопазването и има сключен договор с НЗОК за ВСМДИ „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“, е извършено това изследване. Забележка: При извършено ВСМДИ „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“ преди хоспитализацията, същото ВСМДИ в болнични условия се означава с код 91.92 (код 92191-00).“, се изменя така:

„При отчитане на заболяване „Вирусна пневмония“, причинено от COVID-19 с код U07.1, изпълнителят задължително отчита и основна процедура с код **91.92: ВСМДИ „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“ (код 92191-00) или тест за откриване антиген на SARS-CoV-2 (код 92191-01). Високоспециализираното медико-диагностично изследване „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“ може да бъде отчетено, независимо в кое лечебно заведение, определено със заповед на министъра на здравеопазването и има сключен договор с НЗОК, е извършено.“.

2.2. В абзац „Изисквания при обявена епидемична обстановка със заповед на министъра на здравеопазването по повод на инфекция с COVID-19“, т. 2а се изменя така:

„2а. в случаите на положителен резултат при приемане за хоспитализация или по време на хоспитализация на пациент с бронхопневмония, предизвикани от COVID-19, за доказване на заболяване с код U07.1, лечебното заведение задължително отчита ВСМДИ „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“ (код 92191-00) или тест за откриване антиген на SARS-CoV-2 (код 92191-01).“.

3. В КП № 104 „Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания - остро протичащи, с усложнения“ се правят следните изменения:

Под таблица „Кодове на основни процедури по МКБ-9 КМ“, в част „Изискване“:

3.1. Абзацът „При отчитане на заболяване, причинено от COVID-19 с код U07.1, изпълнителят задължително отчита и основна процедура с код 91.92 (код 92191-00) независимо в кое лечебно заведение, определено със заповед на министъра на здравеопазването и има сключен договор с НЗОК за ВСМДИ „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“, е извършено това изследване. Забележка: При извършено ВСМДИ „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“ преди хоспитализацията, същото ВСМДИ в болнични условия се означава с код 91.92 (код 92191-00).“, се изменя така:

„При отчитане на заболяване, причинено от COVID-19 с код U07.1, изпълнителят задължително отчита и основна процедура с код **91.92: ВСМДИ „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“ (код 92191-00) или тест за откриване антиген на SARS-CoV-2 (код 92191-01). Високоспециализираното медико-диагностично изследване „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“ може да бъде отчетено, независимо в кое лечебно заведение, определено със заповед на министъра на здравеопазването и има сключен договор с НЗОК, е извършено.“.

3.2. В т. II „Индикации за хоспитализация и лечение“, в т. 4 „Дехоспитализация и определяне на следболничен режим“, в „Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията“, в последния абзац, след думите „ВСМДИ „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19““ се добавя „(код 92191-00) или на тест за откриване антиген на SARS-CoV-2 (код 92191-01)“.

§ 3. В § 48, т. 3 на Договор № РД-НС-01-4-7 от 30.12.2020 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020-2022 г. (ДВ, бр. 4 от 2021 г.) думите “1.04.2021 г.“ се заменят с „1.06.2021 г.“.

§ 4. В § 3 от Преходни и заключителни разпоредби на Договор № РД-НС-01-4-9 от 22 февруари 2021 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020-2022 г. (ДВ, бр. 17 от 2021 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал.1 думите „(МЦ/ДКЦ)“ се заличават, а накрая се поставя запетая и се добавя „в която се включва и издаване на документ/и за поставянето, например сертификат за ваксинация срещу COVID-19, отговарящ на изискванията на държавите-членки на Европейския съюз“.

2. В ал. 4, след думата „за“ се добавя „лица, записани в техните регистри, от“.

3. В ал. 9, думите „изпълнители на специализирана извънболнична медицинска помощ (МЦ/ДКЦ) и на болнична медицинска помощ“ се заменят с „изпълнителите на първична извънболнична медицинска помощ (за лица, които не са записани в техните регистри), изпълнителите на специализирана извънболнична медицинска помощ и на болнична медицинска помощ,“.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 5. Настоящият Договор за изменение и допълнение на Национален рамков договор за медицинските дейности за 2020 - 2022 г. влиза в сила от датата на обнародване в „Държавен вестник“.

§ 6. Настоящият договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020 - 2022 г. се подписа на хартиен носител в четири еднообразни екземпляра, по един за: НЗОК, БЛС, министъра на здравеопазването и „Държавен вестник“. 

§ 7. Настоящият договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020 - 2022 г. се сключва на основание чл. 54, ал. 10 и чл. 55, ал. 5 от ЗЗО, съгласува се и се обнародва от министъра на здравеопазването в „Държавен вестник“ на основание чл. 54, ал. 7 от ЗЗО и се публикува на официалната интернет страница на НЗОК.

За Националната здравно-                                             За Българския лекарски съюз:

осигурителна каса:

Председател на НС на НЗОК:                                          Председател на УС на БЛС:

Жени Начева                                                                                     д-р Иван Маджаров

Членове на Надзорния съвет на НЗОК:                                                     

д-р Бойко Пенков                                                                                 проф. д-р Николай Габровски

Галя Димитрова                                                                                    д-р Николай Брънзалов

Росица Велкова                                                                                      д-р Стоян Борисов

д-р Иван Кокалов                                                                              д-р Атанас Атанасов

Теодор Василев                                                                                  доц. д-р Христо Шивачев

акад. Христо Григоров, д-р х.к.                                                  д-р Нели Нешева

Мария Петрова                                                                                   д-р Роза Анева

Пламен Таушанов                                                                          д-р Гергана Николова

                                                                                                                        д-р Александър Заимов 

Управител на НЗОК:                                                       

  проф. д-р Петко Салчев

Съгласувал:

Министър на здравеопазването:

  проф. д-р Костадин Ангелов, дм

ДОГОВОР ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РАМКОВ ДОГОВОР ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ МЕЖДУ НЗОК И БЛС ЗА 2020 – 2022 г.SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)