Комисии към УС на БЛС

Комисии към УС на БЛС

Изх.№180/09.04.09г.

До УС на БЛС
До РЛК

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

На заседание на УС на БЛС, състояло се на 04.04.2009г.,
се взе решение да се създадат следните комисии :

Комисии към УС на БЛС :

1.Комисия по НРД
2.Комисия по СДО и продължаващо обучение
3.Комисия по правила за добра мед.практика
/по специалности /
4.Комисия по нормативна база
/промени в ЗСОЛЛМ и устава на БЛС/
5.Комисия по международни проекти
6.Комисия по международна дейност

1.Комисия по НРД : Председател – д-р Райчинов GSM: 0899906662
Членове:
Д-р Еленски
Д-р Пресолски
Д-р Ставракев
Д-р Чолаков
Д-р Григоров

2.Комисия по СДО :
Председател – проф.Борисов GSM: 0899098860
Членове:
Доц.Хавезова
Проф.Чернев
Д-р Чинарска

3.Комисия за добра мед.практика : Председател – д-р Чинарска GSM: 0899906633
Членове:
Проф.Хинков
Д-р Сакакушев
Д-р Ленков

4.Комисия по нормативната база : Председател – д-р Еленски GSM: 0888737261
Членове:
Проф.Чернев
Д-р Ставракев
Д-р Вълчева
Д-р Константинов
М.Гинева

5.Комисия по международни проекти : Председател – д-р Нанев GSM: 0899906660
Д-р Еленски
Д-р Ставракев
Д-р Митрев

6.Комисия по международна дейност : Председател – д-р Константинов GSM: 0899906601
Членове:
Доц. Хавезова
Д-р Еленски
Д-р Митрев
Д-р Ленков
Д-р Илиев
Соня Славейкова

Всички мнения и предложения, подпомагащи работата на посочените профилни комисии, могат
да се изпращат както на председателите, така и на членовете им.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС:
Д-Р БОЖИДАР НАНЕВ

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)