КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА "АМБУЛАТОРИЯ-МЦ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" АКСАКОВО

КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА "АМБУЛАТОРИЯ-МЦ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" АКСАКОВО

ОБЯВЛЕНИЕ

Общински съвет – Аксаково със свое Решение № 11.2/25.04.2024г., взето с Протокол № 11 от 25.04.2024г. :

I. Открива процедура за провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Амбулатория-Медицински център за специализирана медицинска помощ - Аксаково“ ЕООД, ЕИК 813140768, със седалище и адрес на управление: гр. Аксаково, ул. „Капитан Петко войвода“ № 7, за срок от 3 (три) години.

II. До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

1. да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен мениджмънт или лице с образователно-квалификационна степен „магистър“ по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;

3. да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар или в областта на здравния мениджмънт; 

4. да не са поставени под запрещение;

5. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

6. да не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността Управител на търговско дружество;

7. да не са обявени в несъстоятелност като еднолични търговци или неограничено отговорни съдружници в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

8. да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, ако са останали неудовлетворени кредитори;

9. да не са съпрузи/съпруги или лица във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;

10. да не заемат публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 35 и т. 38 и 39 от Закона за противодействие на корупцията и да не са членове на политически кабинет и секретар на община;

11. да не извършват търговски сделки от свое или от чуждо име, с предмет сходен на дейността на „Амбулатория-Медицински център за специализирана медицинска помощ – Аксаково“ ЕООД;

12. да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, извършващи сходна дейност на тази на „Амбулатория-Медицински център за специализирана медицинска помощ – Аксаково“ ЕООД;

13. да не са управители или членове на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;

14. не може да бъде избрано за управител на „Амбулатория-Медицински център за специализирана медицинска помощ – Аксаково“ ЕООД лице, което работи по служебно или трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище и/или като лекар или лекар по дентална медицина в лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения.

III. Необходими документи за участие в конкурса:

1. Заявление за допускане до участие в конкурса;

2. Автобиография – европейски формат;

3. Заверени за вярност от кандидатите копия от документи удостоверяващи: придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, съответно дентална медицина; квалификация по здравен мениджмънт; придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по икономика и управление; придобита образователна и/или научна степен; придобита специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;

4. Заверено за вярност копие от документ /трудова, служебна или осигурителна книжка/, удостоверяващ наличие на минимум пет години трудов стаж като лекар или в областта на здравния мениджмънт; 

5. Медицинско удостоверение – общо здравословно състояние;

6. Копия от други документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за заемане на длъжността;

7. Декларация от кандидата, че отговаря на условията по пункт II (втори).

Заявленията за участие в конкурса, заедно с необходимите документи по пункт III (трети) се подават в запечатан непрозрачен плик и се завеждат в регистър по реда на тяхното подаване. 

Място и срок за подаване на документите:

Документите за участие се подават в срок до 31.07.2024г. в административната сграда на Община Аксаково в Центъра за услуги и информация на гражданите (Гише № 2) на адрес: гр. Аксаково, ул. „Георги Петлешев“ № 58Б, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа или по електронен път на адрес:  aksakovo@aksakovo.bg, като в този случай Заявлението следва да бъде подписано от кандидата с електронен подпис, при спазване изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез негов пълномощник, упълномощен по надлежния ред, за което се представят съответните доказателства. Заявления, които са подадени след изтичане на срока за подаване не се приемат.

ІV. Правила за провеждане на конкурса и работа на комисията:

Заседанията на комисията са редовни при присъствие на повече от 2/3 от членовете на комисията сред които председателят и/или заместник-председателят и правоспособен юрист. На заседанията на комисията се води протокол, в който се съдържат взетите решения и който се подписва от всички присъстващи на заседанието членове. Преди започване на работа членовете на комисията подписват декларация за предотвратяване на конфликт на интереси и защита на данните на физическите лица – кандидати. Ако член на комисията установи, че изискванията на декларацията не могат да бъдат изпълнени по отношение на някой от кандидатите, той посочва това в декларацията си, изключва се от процедурата и се замества от резервен член.

Комисията провежда конкурса на ТРИ ЕТАПА:

ПЪРВИ ЕТАП – проверка за допустимостта на кандидата по документи

В 7-дневен срок след изтичане на срока за подаване на заявления за допускане до участие в конкурса комисията извършва проверка на подадените документи за допустимост на кандидата с предварително обявените изисквания и изготвя списък на допуснатите кандидати. В същия срок комисията изпраща покана до допуснатите кандидати на електронната поща (имейл адрес), посочена в заявлението по т. 1 от пункт III (трети), за представяне на Концепция за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период, като определя срок за представянето ѝ, който не може да е по-кратък от 10 дни от уведомяването.

До участие в следващия етап на конкурса не се допускат кандидати, за които не са налице обстоятелствата по пункт II (втори) или не са представили някой от документите по пункт III (трети).

ВТОРИ ЕТАП – представяне от кандидатите на Концепция за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период

В определеният от комисията в поканата срок допуснатите кандидати следва да представят разработена от тях Концепция за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период. Същата се представя в Община Аксаково в Центъра за услуги и информация на гражданите (Гише № 2) на адрес: гр. Аксаково, ул. „Георги Петлешев“ № 58Б, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа или по електронен път на адрес: aksakovo@aksakovo.bg, като в този случай Концепцията следва да бъде подписана от кандидата с електронен подпис, при спазване на изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Концепция за развитието на "Амбулатория-Медицински център за специализирана медицинска помощ - Аксаково" ЕООД за тригодишен период следва да бъде в обем до 10 страници (формат А4, шрифт Times New Roman – размер 12) и да има най-малко следното съдържание:

– анализ и оценка на състоянието и дейността на „Амбулатория-Медицински център за специализирана медицинска помощ – Аксаково“ ЕООД;

– тенденции и възможности за развитие на „Амбулатория-Медицински център за специализирана медицинска помощ – Аксаково“ ЕООД;

– определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на „Амбулатория-Медицински център за специализирана медицинска помощ – Аксаково“ ЕООД;

– приложимост и етапи за реализацията на концепцията.

Комисията оценява представените от кандидатите Концепции по следните показатели:

1. Оригиналност на Концепцията – оценява се наличието на оригинални моменти, креативен и новаторски подход;

2. Ясна Концепция – оценява се доколко Концепцията е конкретна, логични ли са отделните стъпки, има ли времева рамка, направен ли е анализ на силните и слабите страни на дружеството, както и на възможностите и рисковете;

3. Степен на познаване на спецификата на отрасъла – оценява се наличието в Концепцията на конкретни описания на особеностите на отрасъла, имащи отношение към развитието на дружеството;

4. Практическа приложимост – оценява се реалистичността на предложените в Концепцията мерки;

5. Реалистични финансови показатели – оценяват се предложените финансови показатели и реалната им възможност да бъдат постигнати;

6. Наличие на измерими показатели за икономическо развитие при реализиране на Концепцията – оценява се наличието на измерими показатели за икономическо развитие и ефективност;

7. Познаване на пазара и пазарните сегменти – доколко ясно е описана спецификата на пазара, както и отделните му сегменти, описание на общия обем на пазара и делът на дружеството в него, очаквания за развитие на пазара;

8. Маркетингов план – включени ли са проучване на пазара, виждането за развитието на пазара и продуктите, предлагани от дружеството, наличие и състояние на конкурентите, описание на потребителското търсене и нагласите на клиентите;

9. Планиран социален ефект – оценява се доколко в Концепцията са включени мерки целящи ясно различим социален ефект;

10. Убедителност на изложението – използван ли е ясен и разбираем език.

В 10-дневен срок след изтичане на срока за представяне на Концепцията комисията извършва оценка на същата. Всеки член на комисията самостоятелно оценява всеки от кандидатите по посочените показатели по петобалната система с оценка от 1 (едно) до 5 (пет), като максималната оценка е 5 (пет) и поставя средна оценка на оценявания кандидат, която се формира от сбора на оценките по всичките показатели разделен на броя на показателите. Оценката на всеки кандидат за този етап се формира като сборът от средните оценките на всички членове на комисията се раздели на броя на членовете на комисията, взели участие в оценяването. В същия срок комисията изпраща покана за събеседване (интервю) до допуснатите кандидати в посочен ден и час на електронната поща (имейл адрес), посочена в заявлението по т. 1 от пункт III (трети).

До участие в следващия етап на конкурса не се допускат кандидати получили оценка по - ниска от 3 (три) за този етап.

ТРЕТИ ЕТАП – събеседване (интервю)

Комисията провежда събеседване (интервю) с всеки от допуснатите кандидати поотделно, по реда на постъпване на заявленията, на което кандидатите следва да изложат в подробен вид, представените от тях концепции, включително като отговарят на въпроси на членовете на Комисията по тяхното съдържание.

Комисията провежда събеседване с кандидата за установяване на компетенциите и качествата му по следните показатели:

1. Мотивация на кандидата – оценява се степента на мотивация на кандидата за заемане на позицията на управител;

2. Планове за професионално развитие – оценява се доколко конкретната позиция на управител на общинско търговско дружество се вписва в кариерния път на кандидата и в плановете му за кариерно развитие;

3. Познаване на нормативни документи – оценява се знанията на кандидата по търговско, гражданско и трудово законодателство, както и познаването на нормативната уредба в сферата на дейност на дружеството;

4. Познаване на отрасъла – оценяват се знанията за особеностите на отрасъла, в който е дружеството;

5. Познаване на пазара – оценяват се познаването на пазара, познаване на конкурентите, познаване на потенциалните клиенти, както и на техните нагласи;

6. Креативност – оценява се оригиналността на предлаганите от кандидата мерки;

7. Комуникативни умения – оценява се вербалната и невербална комуникация на кандидата;

8. Убедителност и аргументираност – оценява се доколко убедително и аргументирано кандидатът защитава тезите си, както и даването на примери по време на отговорите си;

9. Лидерство – оценяват се предпочитания лидерски стил, лидерски качества, опит в управлението на хора, опит в управлението на екипи;

10. Общо впечатление  - оценява се темперамента, характера, интелекта, уравновесеността и основното настроение на кандидата.

Всеки член на комисията самостоятелно оценява всеки от кандидатите по посочените показатели по петобалната система с оценка от 1 (едно) до 5 (пет), като максималната оценка е 5 (пет) и поставя средна оценка на оценявания кандидат, която се формира от сбора на оценките по всичките показатели разделен на броя на показателите. Крайната оценка на всеки кандидат за този етап се формира като сборът от средните оценките на всички членове на комисията се раздели на броя на членовете на комисията, взели участие в оценяването. 

В 10-дневен срок след провеждане на събеседването (интервюто) комисията извършва окончателна оценка на всеки от допуснатите кандидати. Окончателната оценка на всеки кандидат се формира като сборът  от средните оценки на всички членове на комисията от втория и третия етап се раздели на броя на членовете на комисията, взели участие в оценяването.

Комисията извършва крайно класиране на кандидатите и според класирането номинира до петима кандидати в низходящ ред, като на първо място се класира кандидатът, получил най-голям брой точки.

Ако според извършеният подбор или крайното класиране на кандидатите комисията прецени, че нито един кандидат не отговаря на изискванията, взема решение за прекратяване на процедурата за оценка на кандидатите и информира Общински съвет-Аксаково.

В тридневен срок от изготвяне на протокола за извършване на крайното класиране и приключване работата на комисията, същата отправя предложение до Общински съвет – Аксаково за вземане на решение за одобряване на класираните кандидати и избор на управител на „Амбулатория-Медицински център за специализирана медицинска помощ – Аксаково“ ЕООД, който се произнася на първото си заседание след получаване на предложението от комисията. С решение Общински съвет – Аксаково може да отхвърли всички класирани от комисията кандидати, като посочи съответните мотиви за това. 

V. Място и срок за получаване на информация:

Информация относно структурата, финансов план-разчет, числеността и щатното разписание на персонала, договори за услуги, баланс и отчет за приходите и разходите за предходната финансова година, се предоставя в срока, определен от комисията за представяне на Концепция за развитието на лечебното заведение, от Главен счетоводител на "Амбулатория-Медицински център за специализирана медицинска помощ - Аксаково" ЕООД, в сградата на Медицинския център, гр. Аксаково, ул. „Капитан Петко войвода“ № 7, всеки работен ден от 12:00 часа до 13:30 часа. За връзка с Главния счетоводител тел.: 052/76-20-98.

Заявление за участие и декларация може да се изтеглят от официалната интернет страница на Община Аксаково - aksakovo.bg, секция „Новини“ или да се получат на хартиен носител от Гише № 2 в Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Аксаково, гр. Аксаково, ул. „Георги Петлешев” № 58Б, от 08,00ч. до 17,00ч. (без прекъсване).

Обявата може да видите и тукCode Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)