Медицински стандарти

Медицински стандарт "КОЗМЕТИЧНА (ЕСТЕТИЧНА) ХИРУРГИЯ"
Медицински стандарт "АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ"
Медицински стандарт "ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ"
Медицински стандарт "КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ"
Медицински стандарт "НЕРВНИ БОЛЕСТИ"
Медицински стандарт "ОБЩА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА"
Mедицински стандарт “КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ”
Медицински стандарт "КЛИНИЧНА И ЛАБОРАТОРНА ИМУНОЛОГИЯ"
Медицински стандарт “ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ”
Медицински стандарт "ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА"
Медицински стандарт "АНЕСТЕЗИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ"
Медицински стандарт "ОЧНИ БОЛЕСТИ"
Медицински стандарт "ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА"
Медицински стандарт "ПСИХИАТРИЯ"
Медицински стандарт "ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ"
Медицински стандарт "ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА"
Медицински стандарт "ГРЪДНА ХИРУРГИЯ"
Медицински стандарт за ИМУНОЛОГИЧНА ПОДГОТОВКА ПРИ ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ
Медицински стандарт за ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ
Медицински стандарт "НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА"
Медицински стандарт "АЛЕРГОЛОГИЯ И КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ"
Медицински стандарт "НЕОНАТОЛОГИЯ"
Медицински стандарти "ХИРУРГИЯ"
Медицински стандарт “КЛИНИЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ”
Медицински стандарт “МЕДИЦИНСКА ПАРАЗИТОЛОГИЯ”
Медицински стандарт “ВИРУСОЛОГИЯ”
Медицински стандарт “ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ”
Медицински стандарт "Акушерство и гинекология"
Медицински стандарт "КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ"
Медицински стандарт по УНГ
ПРОЕКТИ за медицински стандарти към Януари 2010г. с график за разглеждането им от БЛС
Проекти за стандрати по обща медицина
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)