Медицински стандарти

Aктуалните медицински стандарти може да намерите ТУК

Медицински стандарт "Пластично-възстановителна и естетична хирургия"
Медицински стандарт "Асистирана репродукция"
Медицински стандарт "Трансфузионна хематология"
Медицински стандарт "Нервни болести"
Медицински стандарт "Обща медицинска практика"
Mедицински стандарт “Клинична лаборатория”
Медицински стандарт "Клинична имунология"
Медицински стандарт “Диализно лечение”
Медицински стандарт "Физикална и рехабилитационна медицина"
Медицински стандарт "Психиатрия"
Медицински стандарт "Ортопедия и травматология"
Медицински стандарт "Образна диагностика"
Медицински стандарт "Гръдна хирургия"
Медицински стандарт за "Имунологична подготовка при трансплантация на органи, тъкани и клетки"
Медицински стандарт "Нуклеарна медицина"
Медицински стандарт "Неонатология"
Медицински стандарт "Медицинска паразитология"
Медицински стандарт “Вирусология”
Медицински стандарт "Лицево-челюстна хирургия"
Медицински стандарт "Клинична хематология"
Медицински стандарт "Ушно-носно-гърлени болести"
Медицинският стандарт "Урология"
Медицински стандарт "Трансплантация на органи, тъкани и клетки"
Медицински стандарт "Спешна медицина"
Медицински стандарт "Ревматология"
Медицински стандарт "Пластично-възстановителна и естетична хирургия"
Медицински стандарт "Професионални болести"
Медицински стандарт "Превенция и контрол на вътреболничните инфекции"
Медицински стандарт "Педиатрия"
Медицински стандарт "Нефрология"
Медицински стандарт "Микробиология"
Медицински стандарт „Медицинска онкология“
Медицински стандарт "Медицинска генетика"
Медицински стандарт "Лъчелечение"
Медицински стандарт "Кожни и венерически болести"
Медицински стандарт "Клинична токсикология"
Медицински стандарт „Гастроентерология“
Code Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)