МЕТОДИКА ЗА ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ

МЕТОДИКА ЗА ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ

В изработването й са участвали: зам.-председателя на БЛС – д-р Галинка Павлова, д-р Георги Ставракев, д-р Здравко Димитров, д-р Павлина Здравкова, д-р Таня Аврамова, д-р Георги Цигаровски, д-р Ивелин Йоцов. След близо година проучвания на теоретични разработки и чуждестранен опит методиката бе представена на вниманието на Националния съвет на БЛС. Тя вече е приета от комисия, определена от НС на БЛС. Предстоят следващите необходими етапи за официализирането й, които трябва да завършат с утвърждаване от Събор на БЛС, представяне на МЗ и приемане като нормативен акт.

Какво е наложило създаването й?

До момента няма изработена система за остойностяване на труда (физически и интелектуален), вложен от медицинските специалисти за извършване на отделна лечебна, диагностична и профилактична дейност. За сега този труд е остатъчна величина при точно определени други разходи. За да се преодолее това неудобство специалистите избират условно приета единица за сравнение - „общ преглед“. При сравняване на медицинските дейности с тази единица, се стига до обективно определяне разликите между отделните медицински дейности, както и до обективно отчитане специфичните условия за извършването им.

Очаква се методиката да намали напрежението между специалистите, всеки от които е убеден, че неговата дейност е най-тежка. С новия подход ще се ликвидира възможността за лобиране и изкривяване на финансирането и ще се изработят обективни правила и алгоритми за добра медицинска практика. Методиката ще позволи въвеждане на клинични пътеки, включващи заболявания, които изискват дейности със сходен коефициент на тежест,а при желание може да се стигне до преминаване към диагностично - свързани групи. Тя ще е от полза и за бъдещите планове за финансиране на здравния сектор. Не е без значение възможността за стимулиране на медиците към придобиване на нови компетентности и по-висока квалификация. Очаква се също да спомогне за по-справедливото разпределение на възнагражденията,според вложения труд, на медицинските специалисти, включително на професионалистите по здравни грижи.

Как практически методиката ще се ползва?

Въвежда се базисен коефициент - Кб, който е цифровото изражение на вложения физически и интелектуален труд във всяка медицинска дейност, отнесена към вложения труд на условно приетата единица „общ медицински преглед”, без да се вземат в предвид специфичните условия за изпълнение. На бордовете по специалности ще бъде предложено да определят коригиращи коефициенти – К____к, за всяка една дейност, като се има предвид къде се упражнява, в какво време, при каква възраст на пациента и т.н ( А, Б, С …) Действителният базисен коефициент за тежест - Кд, за всяка конкретно извършена медицинска дейност се определя от сумата на базисния коефициент и произведението от сбора на коригиращите коефициенти и базисния за всяка отделна дейност:

Кд=Кб+Кб(А+Б+В+Д+Е)

Така се стига до тоталния коефициент за тежест на клиничен случай - Кт, който е сумата от коригираните действителни базисни коефициенти на всички медицински дейности, извършени при лечение и изследване на пациента:

Кт= Кд1+Кд2+Кд3 и т.н.

Тази методика ще се развива и усъвършенства. Коментарите и предложенията по нея колегите могат да се изпращат в БЛС на адрес- София, бул. „Иван Гешов” №15.

ПРИМЕР 1
ПРИМЕР 2
ПРИМЕР 3
ПРИМЕР 4
МЕТОДИКА ЗА ОСТОЙНОСТЯВАНЕ
ТАБЛИЦА С КОЕФИЦИЕНТИCode Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)