МИНИСТЪР БОРИСОВА ПОТВЪРДИ ИЗПЛАЩАНЕТО НА КОМПЕНСАЦИИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКАТА ТАКСА

МИНИСТЪР БОРИСОВА ПОТВЪРДИ ИЗПЛАЩАНЕТО НА КОМПЕНСАЦИИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКАТА ТАКСА

style="text-align: center"> style="text-align: center">

МИНИСТЪР БОРИСОВА ПОТВЪРДИ ИЗПЛАЩАНЕТО НА КОМПЕНСАЦИИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКАТА ТАКСА

Писмо в отговор на искането на БЛС

ДО

 Д-Р ЦВЕТАН РАЙЧИНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС

КОПИЕ:

ДО

Д-Р НЕЛИ НЕШЕВА

ДИРЕКТОР НА НЗОК

НА № 62-08-21/05.05.2010

УВАЖАЕМИ Д-Р РАЙЧИНОВ,

Наредба № 6 от 2008 г. за реда за заплащане на сумите по чл. 37, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване (обн. ДВ бр. 58 от 2008 г., изм. ДВ бр. 34 от 2009 г.), издадена от министъра на финансите и министъра на здравеопазването, е действащ нормативен акт, който следва да се прилага.

Всички предстоящи промени в наредбата ще породят действие едва след като бъдат одобрени от министъра на здравеопазването и министъра на финансите и след като бъдат обнародвани в Държавен вестник и влязат в сила.

МИНИСТЪР:

ПРОФ. АННА-МАРИЯ БОРИСОВА
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)