МОЛБА ЗА СТАНОВИЩЕ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА РЛК ОТНОСНО КП 56

УВАЖАЕМИКОЛЕГИ,

РъководствотонаБЛСмолизаВашетостановищепоследнияказус:

"Във връзка с определената в Договора за изменение и допълнение на НРД 2018 от 27.12.2018 г ., по-ниска цена на КП № 56 „Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН) на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми” (300 лв), в централата на БЛС постъпиха множество възражения от лечебни заведения, Дружеството по неврология и неговите регионални клонове в страната и др. По този повод, с писмо до Надзорния съвет на НЗОК, предложихме цената на КП № 56 да бъде преразгледана, като се възстанови стойността ? от 500 лв., заплащана на изпълнителите през 2018 г. При предварителните консултации с ръководството на НЗОК от тях беше изразено съгласие за повишаване на цената на КП № 56 на 500 лв., предвид обстоятелството, че тя е един от основните източници за финансиране на отделенията по „Нервни болести” на Общинските болници, при условие, че се договори редуциране на определените в Анекса към НРД 2018 по-високи стойности на клиничните пътеки за долекуване. В момента общинските болници не са готови да преустроят дейността си за да изпълняват пътеките за долекуване и няма да могат да усвоят, определения по-висок ресурс за тези дейности.

Моля за Вашето становище, относно предложението на НЗОК, като следва да имате предвид, че при постигнато съгласие между НС на НЗОК и УС на БЛС по темата ще се наложи да бъде подписан нов анекс към Националния рамков договор за медицински дейности 2018."

Официалнотописмоможеданамерите ТУК.

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)