МОТИВИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ В УСТАВА НА БЛС

МОТИВИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ В УСТАВА НА БЛС

Колеги, публикуваме последния вариант на проекта за промени в Устава на БЛС. Към него са прикачени предложенията на Регионалните колегии от Пловдив и Велико Търново.
Проекта можете да видите тук:
Мотивите за промяна в Устава на БЛС можете да прочетете [тук:](</images/Documents/bls-ustav-motivi za izmenenie.doc>)
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)