МЗ НЕ ОТГОВОРИ НА НИТО ЕДИН ОТ ВЪПРОСИТЕ НА БЛС ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪЗДАДЕНИЯ НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ОНКОЛОГИЯ

МЗ НЕ ОТГОВОРИ НА НИТО ЕДИН ОТ ВЪПРОСИТЕ НА БЛС ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪЗДАДЕНИЯ НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ОНКОЛОГИЯ

УВАЖАЕМИ Д-Р МАДЖАРОВ,

Във връзка Ваше писмо, под горепосочения номер, бих искал да предложа на вниманието Ви следното: 

Националната статистика през последните години показва, че онкологичните заболявания са втората причина за умиранията в страната. Това налага превенцията и профилактиката на онкологичните заболявания да се постави във фокуса националните стратегически документи в дългосрочен план. 

Поради това, министърът на здравеопазването като орган на изпълнителната власт със специална компетентност, възползвайки се от правомощието, дадено му от закона, със заповед създаде Национален съвет по онкология. Съветът е консултативен орган на министъра на здравеопазването за решаване на проблеми в областта на онкологичните заболявания. 

Предвид комплексния и интердисциплинарен характер на онкологичните заболявания, в условия на оперативна самостоятелност, министърът на здравеопазването е включил в състава на Националния съвет по онкология специалисти, които са членове на експертните съвети, както и на националните лекарски бордове към Българския лекарски съюз. Трябва да се подчертае, че една четвърт от членовете на Националния съвет по онкология са и членове на националните лекарски бордове към съсловната организация на лекарите. 

Следва да се има предвид, че в приетия с Решение № 3 на Министерския съвет от 4 януари 2023 г. Национален план за борба с рака в Република България 2027 е предвидено Министерският съвет да осъществява цялостната координация и управление на дейностите по изпълнение на плана като част от стратегическите документи за реализация на националната здравна политика по отношение на онкологичните заболявания. Отговорностите на Министерството на здравеопазването също са определени в плана и се свеждат до: отговорност за реализацията на мерките, заложени в плана; оценка на въздействието на политиките от други сектори върху плана; проследяване отражението на решенията в другите сектори върху плана.

Отговорът на МЗ може да видите тук
Писмото на БЛС от 18.03.2024 г. може да прочетете тукCode Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)