ОПРЕДЕЛЕНИЕ на ВАС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ на ВАС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 2169 - София, 17.02.2009

Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - II колегия, в закрито заседание на дванадесети февруари две хиляди и девета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛАНА ЙОНКОВА
ЧЛЕНОВЕ: ВЕСЕЛИНА ТЕНЕВА, СЛАВКА НАЙДЕНОВА, АНГЕЛ КАЛИНОВ, ГАЛЯ КОСТОВА
изслуша докладваното от съдията ВЕСЕЛИНА ТЕНЕВА по адм. дело № 1706/2009

Производството е по чл.160 от АПК.
Образувано е по частни жалби на д-р Румен Стойчев Русев от гр. Попово, д-р Николай Петров Илиев от гр. Омуртаг, д-р Цочо Ставрев Пампулов от гр. Търговище, д-р Светослав Иванов Стефанов от гр. Търговище, Добрин Папуров, председател на управителния съвет от Районна колегия на Българския лекарски съюз гр. Търговище, д-р Татяна Конова Пампулова от гр. Търговище, д-р Теодора Николаева Буцева от гр. Търговище, д-р Светлана Василева Илиева от гр. Омуртаг, д-р Добрин Христов Папуров от гр. Търговище, на д-р Панайот Койчев Арнаудов от гр. Търговище, на д-р Петко Стоянов Загорчев от гр. Шумен, д-р Емилия Хараламбова Апостолова от гр. Смолян и д-р Анка Петрова Атанасова от гр. Търговище срещу определение № 186 от 06.01.2009г. по адм. дело № 81/2009г. на Върховния административен съд, седмо отделение, с което е оставена без разглеждане жалбите срещу заповед № лекарите като физически лица и от името на лицата в качиството им на делегати и като представляващи Българския лекарски съюз, РЛК гр. Смолян срещу заповед № РД-09-630 от 22.12.2008г. на министъра на здравеопазването, с която на основание § 4, ал. 2 от ПЗР към ЗИДЗСОЛЛДМ е свикан Събор на Българския лекарски съюз на 9, 10 и 11 януари 2009 г., определен е дневния ред, мястото на провеждане на събора, датата и часа на регистрация на кандидатите, датата и часа на началото на събора и е възложена организацията по провеждане на събора на председателя на УС на РК на БЛС София - град и е прекратено производството по делото. Излагат се доводи за незаконосъобразност на прекратителното определение.

От ответникът по частната жалба - Министерството на здравеопазването е постъпило писмено възражение, с което се излагат доводи за законосъобразност на обжалваното прекратително определение и моли настоящата инстанция да го остави в сила.
Върховният административен съд, петчленен състав приема, че частните жалби са процесуално допустими, но разгладени по същество са неоснователни.
С доводи за засегнати права, свободи и законни интереси на 28 - районни колегии на БЛС, на представителите на РК на БЛС, които участват в колективния орган на управление на БЛС - Събора и отделните членове на БЛС, които имат право да бъдат избирани в органите на БЛС, представляващи организации и граждани, с твърдения за личен, пряк и законен правен интерес, предмет на оспорване пред тричленния състав на Върховния административен съд е била заповед № РД-09-630 от 22.12.2008г. на министъра на здравеопазването. С нея на основание § 4, ал. 2 от ПЗР към ЗИДЗСОЛЛДМ е свикан Събор на Българския лекарски съюз на 9, 10 и 11 януари 2009 г., определен е дневния ред, мястото на провеждане на събора, датата и часа на регистрация на кандидатите, датата и часа на началото на събора и е възложена организацията по провеждане на събора на председателя на УС на РК на БЛС София-град.
С обжалваното определение са оставени без разглеждане жалбите срещу заповед № РД-09-630 от 22.12.2008г. на министъра на здравеопазването за свикан на основание § 4, ал. 2 от ПЗР към ЗИДЗСОЛЛДМ Събор на Българския лекарски съюз, поради липсата на правен интерес жалбоподателите да оспорват заповедта, а производството по делото е прекратено.
За да стигне до този резултат, тричленният състав е изложил обосновани мотиви налагащи извода, че оспорената заповед няма белезите на индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21, ал. 1 от АПК. Според легалното определение, съдържащо се в цитираната разпоредба на АПК, индивидуален административен акт е изричното волеизявление или изразеното с действие или бездействие волеизявление на административен орган или на друг овластен със закон за това орган или организация, с което се създават права или задължения или непосредствено се засягат права, свободи или законни интереси на отделни граждани и организации, както и отказът да се издаде такъв акт.
В заповедта на министъра на здравеопазването е материализирано изрично волеизявление на овластен със закон за това орган. С нея, обаче не се засягат пряко, непосредствено права, свободи или законни интереси на отделни граждани и организации, поради което същата не подлежи на оспорване пред съда по реда на административното производство. Провеждането на Събора на БЛС като орган на управлението му е израз на колективната воля на Българския лекарския съюз, материализирана във взетите решения, поради което Съборът е волеобразуващ орган на БЛС. Провеждането му е подчинено на осъществяване на сложен фактически състав, включващ последователност на различни етапи, представляващи отделни елементи от фактическия състав, какъвто е и свикването на Събора. Процедурата по провеждането на Събора се финализа с приемане на решения от делегатите му, които са израз на колективната му воля. Спазването на предвидената по закон и в устава на събора процедура, в това число на отделните етапи от процедурата по провеждането му, рефлектира върху валидността на взетите решения. След провеждането на събора, участвалите в него делегати могат да упражнят субективното си право и да обжалват незаконосъобразността на взетите решения, в случай че считат, че процедурата по провеждане на събора и на отделни етапи е нарушена, като това може да стане по съдебен ред.
Наложеният от тричленния състав на Върховния административен съд обоснован извод за недопустимост на жалбите, поради липсата на правен интерес от обжалване на заповедта на министъра на здравеопазването за свикване на Събора на Българския лекарски съюз, с аргументи, че същата няма белезите на индивидуален административен акт, е правилен.
По изложените съображения, Върховният административен съд, петчленен състав, ІІ-ра колегия приема, че обжалваното определение е правилно и следва да бъде оставено в сила, поради което
ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ В СИЛА определение № 186 от 06.01.2009г. по адм. дело № 81/2009г. на Върховния административен съд, седмо отделение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
Вярно с оригинала, ПРЕДСЕДАТЕЛ: п/ Светлана Йонкова
ЧЛЕНОВЕ: /п/ Веселина Тенева
/п/ Славка Найденова
/п/ Ангел Калинов
/п/ Галя Костова

Code Health TV
SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)