ОТГОВОР НА БЛС ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА НЗОК ЗА АНЕКС КЪМ НРД 2020-2022 И ПОВИШАВАНЕ ЦЕНИТЕ НА КП №39, №48 И №104

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)