ПИСМО ДО МФ, МЗ И НЗОК ВЪВ ВРЪЗКА С МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СУМИТЕ, ЗАПЛАЩАНИ ОТ НЗОК, ЗА РАБОТА В НЕБЛАГОПРИЯТНИ УСЛОВИЯ, ПО ВРЕМЕ НА ОБЯВЕНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)