ПИСМО ДО НЗОК ОТНОСНО ИЗДАВАНЕТО НА СЪВМЕСТНО УКАЗАНИЕ ПО ТЪЛКУВАНЕТО И ПРИЛАГАНЕТО НА ЧЛ.279 ОТ НРД ЗА МД МЕЖДУ НЗОК И БЛС

Писмото до НЗОК относно издаването на съвместно указание по тълкуването и прилагането на чл.279 от НРД за МД между НЗОК и БЛС тук:

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)