ПИСМО ДО НЗОК ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БЛС ЗА УЧАСТИЕ В РАБОТНА ГРУПА, КОЯТО ДА ИЗРАБОТИ УКАЗАНИЕ ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННО ИЗ

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)