ПИСМО ДО НЗОК ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛОЖНЯВАЩАТА СЕ ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА И МЕТОДИКАТА ЗА РАБОТА ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНИ УСЛОВИЯ

ПИСМО ДО НЗОК ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛОЖНЯВАЩАТА СЕ ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА И МЕТОДИКАТА ЗА РАБОТА ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНИ УСЛОВИЯ

ДО

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ HA НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ДО

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ

УПРАВИТЕЛ НА НЗОК

Относно: Методика за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ, на дентална помощ и на медико- диагностични дейности за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка

УВАЖАЕМИ Д-Р ЗЛАТАНОВ,

УВАЖАЕМИ ПРОФ. САЛЧЕВ,

Във връзка както с усложняващата се епидемична обстановка в страната, така и със създалото се напрежение сред изпълнителите на медицинска помощ от действащата към настоящия момент Методиката за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ, на дентална помощ и на медико-диагностични дейности за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка, от Български лекарски съюз твърдо настояваме в последната да се възстановят условията за определяне и заплащане на сумите за неблагоприятни условия, във вида, в който действаха до изменението й с Решение № РД-НС-05-9- 13/30.06.2021г. на НС на НЗОК.

С УВАЖЕНИЕ,

Д-Р ИВАН МАДЖАРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС

Писмото можете да прочетете и тукSatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър
Credoweb Learning Modul
Осцилококцинум

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)