ПИСМО ОТ НЗОК ОТ 01.06.2021 Г. ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА МЕТОДИКА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА СУМИТЕ, ЗАПЛАЩАНИ ОТ НЗОК НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА МД, НА ДП И НА МДД , ЗА РАБОТА ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНИ УСЛОВИЯ ПО ПОВОД НА ОБЯВЕНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)