ПИСМО ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ НЗОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ КЪМ 31.07.2021 Г.

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)