ПИСМО ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗПОРЕДБАТА НА § 70 ОТ ДОГОВОРА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НРД МЕЖДУ НЗОК И БЛС ЗА 2018 Г, ЧЛ. 344, АЛ. 1, Т. 5

С писмото на БЛС до г-жа Жени Начева, председател на НС на НЗОК, можете да се запознаете тук.

SatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)