ПОКАНА ДО РЛК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 72-РИЯ ОТЧЕТНО-ИЗБОРЕН СЪБОР НА БЛС

ПОКАНА ДО РЛК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 72-РИЯ ОТЧЕТНО-ИЗБОРЕН СЪБОР НА БЛС

До

Председателите на районните колегии към Български лекарски съюз

П О К А Н А

От

Д-р Иван Маджаров, в качеството си на Председател на УС на БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ (БЛС), с код по БУЛСТАТ 121855943, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 15

Относно: провеждане на 72-рия редовен отчетно-изборен Събор на Български лекарски съюз

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

На основание чл. 13, ал. 1, т. 1, предл. 1, във вр. чл. 8, ал. 3 от ЗСОЛЛДМ, § 4 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите (обн. - ДВ, бр. 85 от 2020г., в сила от 30.09.2020 г.), чл. 12, ал. 1, т. 1, във вр. чл. 6, ал. 3, предл. 1, във вр. чл. 7, ал. 1 от Устава на БЛС, Решение № 1.1. и 1.2. от 09.06.2021г., Решение от 15.06.2021г. и Решение от 22.06.2021г. на УС на БЛС, Ви каня на 72-рия редовен отчетно-изборен Събор на Български лекарски съюз, който ще се проведе на 18.09.2021г. (събота) в гр. София, бул. „България“, Националния дворец на културата (НДК), зала 1. Началото на регистрацията на делегатите за Събора ще започне в 07:30 часа до 11:00 часа, а началото на Събора ще бъде обявено в 10:00 часа. Съборът ще се проведе при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Управителния съвет, Контролната комисия и Комисията по професионална етика на Български лекарски съюз за изтеклия мандат 2018-2021г. Гласуване освобождаване/неосвобождаване от отговорност на Управителния съвет на Български лекарски съюз;

2. Избор на председател на Управителния съвет на Български лекарски съюз;

3. Избор на заместник-председатели на Управителния съвет на Български лекарски съюз;

4. Избор на главен секретар на Управителния съвет на Български лекарски съюз ;

5. Избор на членове на Управителния съвет на Български лекарски съюз;

6. Избор на председател на Контролната комисия на Български лекарски съюз;

7. Избор на председател на Комисията по професионална етика на Български лекарски съюз;

8. Избор на членове на Контролната комисия на Български лекарски съюз;

9. Избор на членове на Комисията по професионална етика на Български лекарски съюз;

10. Избор на членове на Висшия медицински съвет;

11. Разни.

гр. София С уважение:

22.06.2021г. Д-Р ИВАН МАДЖАРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС

ПОКАНАТА МОЖЕТЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ И ТУКSatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)