ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БЛС ДО НС НА НЗОК ЗА УСЛОВИЯ И РЕД В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА § 1., АЛ 2 ОТ ЗБНЗОК ЗА 2021 Г

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БЛС ДО НС НА НЗОК ЗА УСЛОВИЯ И РЕД В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА § 1., АЛ 2 ОТ ЗБНЗОК ЗА 2021 Г

ДО

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК

КОПИЕ

ДО ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ

УПРАВИТЕЛ НА НЗОК

Относно: предложение на БЛС за Условия и ред в изпълнение на § 1., ал. 2 от ЗБНЗОК за 2021 г., определени съвместно между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз

УВАЖАЕМИ Д-Р ЗЛАТАНОВ,

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НС НА НЗОК,

Във връзка с предстоящата среща между Управителния съвет на БЛС и Надзорния съвет на НЗОК, приложено Ви изпращаме за разглеждане предложението на БЛС за документ „Условия и ред в изпълнение на § 1., ал. 2 от ЗБНЗОК за 2021 г., определени съвместно между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз“.

В предложението ни са описани условията и редът за разпределяне на неразходвания към 31.12.2021 г. остатък от средствата, предназначени за разходи за здравноосигурителни плащания по съответните редове за здравноосигурителни плащания за първична извънболнична (ПИМП) и специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП), съгласно ЗБНЗОК за 2021 г.

С УВАЖЕНИЕ,

Д-Р ИВАН МАДЖАРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС

Конкретното предложение на БЛС вижте тукSatHealth
Акадаемия за продължаващо медицинско обучение
Medicalnews
Клъстър

Mеждународни партньори

Iamra
Световната медицинска асоциация (WMA - World Medical Association)
Eвропейска федерация на лекарите на заплата (FEMS)
CPME (Постоянен комитет на европейските лекари)
UEMS (Европейски съюз на лекарите специалисти)